logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

 

  

  
            21-200 Parczew
            ul. Szpitalna 2A
            tel./fax (83) 355 15 80
            Email: pcpr@parczew.pl


Parczew, 30.05.2017 r.    


SERDECZNE ŻYCZENIA
Z OKAZJI NA PRZYPADAJĄCEGO NA DZIEŃ 30 MAJA 2017 ROKU
DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ PAŃSTWU SERDECZNE ŻYCZENIA


ŻYCZYMY ZARÓWNO DZIECIOM JAK I DOROSŁYM
WIELU PIĘKNYCH CHWIL SPĘDZONYCH RAZEM
ORAZ WSPANIAŁYCH WSPOMNIEŃ.
ŻYCZYMY TAKŻE POGODY DUCHA I WYTRWAŁOŚCI
W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI.
JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA POŚWIĘCENIE,
Z JAKIM WYCHOWUJECIE DZIECI.
DOCENIAMY PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE
W OPIEKĘ I WYCHOWANIE MAŁOLETNICH
I PROSIMY O PRZYJĘCIE
SERDECZNOŚCI W DNIU ŚWIĘTA.


Życzenia składa
Kierownik wraz z pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w ParczewieParczew, 01.12.2016 r.    


IMPREZA INTEGRACYJNO – OKOLICZNOSCIOWA Z OKAZJII
„ANDZREJEK” DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z TERENU POWIATU PARCZEWSKIEGO
DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 24 listopada 2016 roku zorganizowało dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego imprezę okolicznościowo – integracyjną z okazji „ANDRZEJEK”.
W październiku 2016 roku tutejsze Centrum ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego pt. „Ja i moja rodzina zastępcza” zorganizowany w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego. Do konkursu przystąpiło 15 dzieci. Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej, która miała miejsce w dniu 07 listopada 2016 roku zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach wiekowych.
Impreza andrzejkowa odbyła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie w trakcie, której można było oglądać przygotowaną wystawę prac wszystkich uczestników konkursu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Parczewskiego Pan Adam Domański oraz Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego Artur Becher. Podczas uroczystości Wicestarosta Parczewski, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Kierownik PCPR przekazali rodzinom zastępczym wyrazy uznania za ich pracę i trud włożony w wychowywanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ponadto wręczyli dyplomy i upominki dla laureatów Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego pt. „Ja i moja rodzina zastępcza”. Dodatkowo prace wszystkich uczestników konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2017.

W kolejnym punkcie spotkania, dzieci wraz z rodzinami zastępczymi wspaniale bawiły się wspólnie z animatorem Panią Bogusławą Górską, która rewelacyjnie poprowadziła integracyjne gry i zabawy, tym samym aktywizując dzieci i dorosłych do czynnego uczestnictwa. Animator przygotował wiele rekwizytów i gier integracyjnych min. naukę tańców i pląsów integracyjnych, konkursy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych, zabawy z chustą animacyjną „KLANZA”. Każde dziecko miało okazję wcielić się w różne postacie z bajek.

Serdeczne podziękowania należą się Panu Mateuszowi Falisiewiczowi za przygotowanie i poprowadzenie oprawy muzycznej oraz Panu Leszkowi Szymańskiemu Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za użyczenie sprzętu nagłaśniającego.
W trakcie Imprezy zorganizowany był dla wszystkich zaproszonych gości pyszny poczęstunek tj. bar kawowy wraz z ciastem i zimnymi napojami, oraz wszyscy uczestnicy spotkania degustowali się różnymi smakami pizzy.

Mamy nadzieję, iż czas wspólnie spędzony na zabawie i wymianie doświadczeń na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników i przyczyni się do integracji wszystkich podopiecznych PCPR jak i środowiska lokalnego Powiatu Parczewskiego

Opracowały:
Ewa Maliszewska i Paulina Łobińska
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie


Parczew, 13.10.2016 r.    
    
INFORMACJA


   W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 19 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930) w brzmieniu: Zadania własne powiatu . Do zadań własnych powiatu należy: doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że doradztwo metodyczne udzielane kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracownikom pomocy społecznej z terenu powiatu parczewskiego udzielane będzie:

     w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 14.00.

Doradztwo metodyczne świadczone będzie przy użyciu możliwych środków komunikacji informatycznej, telefonicznej lub osobistej.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie
Ewa Buczek


Parczew, 27.07.2016 r.    
    
Rusza realizacja Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych
dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016r. rozpoczyna realizację Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Cele programu:
Cel główny programu: powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy wobec rodziny.
Cele szczegółowe programu:
1. uznanie przez agresora faktu stosowania przemocy w rodzinie,
2. uzyskanie informacji o możliwościach rozpoczęcia terapii, w celu zakończenia stosowania przemocy,
3. poznawanie właściwych, akceptowalnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego powodującego agresję i złość,
4. rozwijanie umiejętności samokontroli i zachowania właściwych postaw w różnych sytuacjach rodzinnych,
5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez używania siły i agresji,
6. nauka właściwych metod wychowawczych stosowanych w procesie wychowywania dzieci bez stosowania przemocy wobec nich.

Nabór uczestników:
Uczestnikami programu będą mieszkańcy Powiatu Parczewskiego, którzy m.in. są:
• skazane prawomocnym wyrokiem za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec, których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub warunkowo zwolnił z odbycia reszty kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
• osoby, wobec których Sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego (jako środek probacyjny);
• agresorzy stosujący przemoc w rodzinie, którzy uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków bądź też innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne będą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
• osoby stosujące przemoc w rodzinie, którzy w wyniku różnych okoliczności zgłoszą się sami do uczestnictwa w programie, bądź skierowane zostaną przez instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osób zainteresowanych pod numerem telefonu 83 355 15 80.


Parczew, 28.06.2016 r.    
    
Telefon zaufania

 


Parczew, 28.06.2016 r.    


KAMPANIA SPOŁECZNA

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w 2016 roku realizując założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2015 – 2017 zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 14 kwietnia 2015 roku oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/215/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku: prowadzi kampanię społeczną.

Hasłem przewodnim kampanii dotyczącej rozwoju pieczy zastępczej jest „Rodzinna Opieka Zastępcza – Zrób coś dobrego daj szansę samotnemu dziecku. Daj mu miłość, daj mu serce. Zostań rodziną zastępczą.”


Celem kampanii jest:
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych;
• promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki;
• pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
• upowszechnianie roli i znaczenia rozwoju rodzinnych, zastępczych form opieki;
• zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych oraz innych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Natomiast hasłem przewodnim kampanii w ramach przeciwdziałania przemocy jest
„Stop Przemocy – zmień swoje życie, pomożemy Ci w tym.”


Celem kampanii jest:
• zwiększenie skuteczności wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Parczewskim;
• zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie;
• oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy;
• propagowanie właściwych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich, sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji między członkami rodziny.


Parczew, 02.06.2016 r.    


„DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO” – 27 MAJ 2016 ROK
„Z RODZINĄ TEŻ MOŻNA DOBRZE SIĘ BAWIĆ!”

 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 27 maja 2016 r. w ramach promocji idei rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania rodzicom zastępczym z Powiatu Parczewskiego za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji zorganizowało IV imprezę integracyjną z okazji Dania Rodzicielstwa Zastępczego pt., Z rodziną też można dobrze się bawić”.
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zostały włączone w podwójną kampanię społeczną propagującą ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem ,,Zrób coś dobrego, daj szansę samotnemu dziecku. Daj mu miłość, daj mu serce. Zostań rodziną zastępczą” mającą na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Parczewskiego prowadzoną pod hasłem ,,STOP PRZEMOCY”.
  W ramach kampanii społecznej na terenie całego Powiatu Parczewskiego zostały rozpowszechnione ulotki i plakaty zawierające informacje o instytucjach wraz z numerami kontaktowymi udzielającymi pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i numery kontaktowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie dla osób zainteresowanych zgłoszeniem swojej kandydatury do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ...


Parczew, 24.03.2016 r.    

Znak sprawy: PCPR-OA.MM.38.4.2016
   
    
NOTATKA SŁUŻBOWA
z wyboru Wykonawcy zamówienia publiczne|o o wartoici od 2 000 do 10 000 euro

 
1. Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na realizacji powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc na rok 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Paraewie z dnia 05 lutego 2016 r.
2. Wartość zamówienia wynosiła: 4.200 zł. brutto (nie więcej niż 846 zl. brutto na jednego sprawcą).

3. Zapytanie ofertowe skierowano do następujących wykonawców:
Specyfikacja zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 02.03.2016 roku z terminem składania ofert do dnia 18.03.2016 roku do godz. 12.00

4. Informację dotyczącą ceny i innych krytariów wyboru oferty uzyskano od:
Fundacja POZYTYW 
ul. Tysiąclecia PP 38,
08- 200 Łosice

5. Wybrano wykonawcę:
Fundacja POZYTYW,
ul. Tysiąclecia PP 38,
08- 200 Łosice
Wartość oferty 800 zł. brutto na jednego sprawcę.

Z poważaniem
Ewa BuczekKierownik
Kierownik PCPR w Parczewie


Dokumenty do pobrania:

Informacja z wyboru Wykonawcy zamówienia publiczne|o o wartoici od 2 000 do 10 000 euro


Parczew, 02.03.2016 r.    
    
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJI
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Parczewskim na lata 2016- 2020

 Szanowni Państwo,

 Pragnę poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przygotowało projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 -2020.
  W związku z powyższym zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w proces konsultacji niniejszego projektu Programu. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

  Wszelkie uwagi i wnioski do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 -2020 proszę kierować na załączonym formularzu zgłaszania uwag na adres poczty elektronicznej: pcprparczew@wp.pl
W tytule maili proszę wpisywać „Konsultacje społeczne – program działań”.

Termin nadsyłania uwag do dnia 11 marca 2016 roku do godziny 15.00
Z góry dziękujemy za aktywne włączenie się w prace nad powyższym Programem.

Z poważaniem
Ewa BuczekKierownik
Kierownik PCPR w Parczewie


Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do udziału w konsultacji
Projekt - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016- 2020
Formularz zgłoszeniowy


Parczew, 02.03.2016 r.    
    
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016

W związku z art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew,
tel. (83) 355 15 80, fax. (83) 355 15 80
adres e-mail: www.pcprparczew.pl.

2. Przedmiot zamówienia:
usługa polegająca na realizacji powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc na rok 2016 stanowiącego załącznik Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 05.02.2016r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
- łączny czas programu 60 godzin zegarowych zajęć na każdego uczestnika (sesje indywidualne i grupowe),
- zajęcia grupowe winny być prowadzone w małych grupach, nie więcej jak po 5 osób, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień,
- zakres merytoryczny programu:
zgodnie z Powiatowym Programem Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016 stanowiący załącznik Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 05.02.2016 r. oraz wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - załącznik Nr 2 do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.,

1) obowiązki Wykonawcy:
2) nabór uczestników,
3) tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego,
4) współpraca z wszelkimi instytucjami zajmującymi się przemocą w rodzinie,
5) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie uczestnikom programu harmonogramu zajęć,
6) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć,
7) sporządzenie na piśmie wstępnego rozpoznania diagnostycznego obejmującego w szczególności: okoliczności skierowania do programu, określenie czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc, najgroźniejsze oraz typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań, aktualna sytuacja rodzinna i zawodowa, cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej,
8) pracowanie i sporządzenie regulaminu uczestnictwa zawierającego wytyczne zawarte w Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 05.02.2016r. ze szczegółowym harmonogramem i przedłożenie go do akceptacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
9) opracowanie w oparciu o zatwierdzony regulamin uczestnictwa kontraktu indywidualnego lub grupowego w programie i podpisanie go przez uczestników,
10) opracowanie i przeprowadzenie z uczestnikami programu ankiety ewaluacyjnej,
11) sporządzenie na piśmie przez prowadzącego oceny końcowej każdego uczestnika,
12) wydanie zaświadczeń uczestnikom, którzy ukończą program,
13) opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji programu,
14) przeprowadzenie ewaluacji programu i przedstawienie Zamawiającemu raportu z ewaluacji.

Obowiązki Zamawiającego:
1) Zapewnienie sali na zajęcia,
2) Pomoc w naborze uczestników
3) Zapewnienie dla uczestników i prowadzących materiałów piśmienniczych tj. długopisy, notesy, papier ksero

4. Termin realizacji programu: od 01 sierpnia 2016. do 31 października 2016r.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Parczew - sala wyznaczona przez Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
- dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji wskazanymi w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 luty 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. 2011r. Nr 50, poz. 259);
-dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie).

3) Posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; -dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie poświadczające 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4) Doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy;
-dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie o realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).

5) Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
-dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

7. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców (kobieta i mężczyzna).
2) Oferent załącza do oferty:
- założenia do powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.

8. Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu,
2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym, w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
3) ostateczną decyzję przy wyborze oferenta podejmuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
4) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według kryteriów:
Cena - 100%
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

9. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do „Zapytania ofertowego"), w formie pisemnej, w języku polskim,
2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę,
3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w zapytaniu ofertowym.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Powiatowy Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016."
2) termin składania ofert: do 18.03.2016r. do godz. 12:00.
3) termin otwarcia ofert: 18.03.2016r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 25.03.2016r. - na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem lub unieważnienia postępowania.

12. Zawarcie umowy: Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 20 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji

Ewa BuczekKierownik
Kierownik PCPR w Parczewie


Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie


Parczew, 08.10.2015 r.    
    
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJI
Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim
na lata 2016-2023

 Szanowni Państwo,

   Pragnę poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie rozpoczęło kolejny etap konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Parczewskiego na lata 2016- 2023”.
Zapraszam Państwa do aktywnego włączania się w proces konsultacji projektu Strategii. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.
Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych proszę kierować na załączonym formularzu zgłaszania uwag na adres poczty elektronicznej: pcprparczew@wp.pl lub pisemnie na adres PCPR w Parczewie. W tytule maila prosimy wpisać: „konsultacje społeczne- strategia”.

Termin nadsyłania uwag do Strategii mija w dniu 16 października 2015 r. o godz.15.00.

Dziękujemy za aktywne włączanie się w prace nad Strategią

Z poważaniem
Ewa BuczekKierownik
PCPR w Parczewie


Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do udziału w konsultacji
Projekt - Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2023
Formularz zgłoszeniowy


Parczew, 16.09.2015 r.    
    
ZAPROSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w związku z aktualizacją Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2015, poz. 163) serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane nana spotkanie robocze, które odbędzie się 23 września 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.


Parczew, 02.07.2015 r.    
    
Spotkanie zespołu ds. opracowania
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2022

 W dniu 12 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu ds. opracowywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2022. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Parczewskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W początkowej fazie spotkania każdy uczestnik wypełnił ankietę dotyczącą problemów społecznych w opinii środowiska lokalnego oraz ankietę zawierającą opis problemów społecznych dotyczących rodzin, dzieci i młodzieży zamieszkujących powiat parczewski. Dalszy przebieg spotkania przybrał charakter warsztatów, w ramach których członkowie zespołu w grupach tematycznych omawiali aktualne problemy społeczne występujące na terenie Powiatu Parczewskiego w następujących obszarach:
- edukacja,
- bezrobocie,
- ochrona zdrowia,
- osoby starsze,
- pomoc społeczna,
- kultura i sport.

   Wyłonione problemy w obrębie dziedzin planowania strategicznego uzupełnione o analizę SWOT staną się podstawą do sformułowania celów strategicznych i kierunków priorytetowych na potrzeby podejmowanych działań strategicznych.


Parczew, 10.06.2015 r.    
    
ZAPROSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w związku z aktualizacją Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2015, poz. 163) serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie robocze, które odbędzie się 12 czerwca 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24


Parczew, 05.06.2015 r.    


Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 28 maja 2015 r. w ramach promocji idei rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania rodzicom zastępczym za ich ciężką pracę przygotowania dziecka do samodzielnego, dorosłego życia, za poświęcenie z jakim wychowują dzieci pozbawione bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, za miłość i dobro, którymi obdarzają swoich podopiecznych zorganizowało obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Impreza integracyjno-promocyjna odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się sponsorom oraz darczyńcom, dzięki którym mogliśmy tą uroczystość zorganizować, to dzięki ich hojności impreza zyskała na świetności, dziękujemy za wsparcie finansowe oraz rzeczowe ...


Parczew, 21.11.2012 r.    
    
SPEŁNIJMY MARZENIA DZIECI - DAJMY IM RODZINĘ

 Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, gdzie istotną rolę w życiuodgrywają wyższe wartości takie jak miłość, szacunek, bezinteresowność, akceptacja i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dzieciom potrzeba ciepła uczuciowego. Najwięcej tego ciepła może dostarczyć kochająca się rodzina. Toteż tak wielkie jest znaczenie wzrastania dziecka w rodzinie. Jest ona niezastąpioną w życiu dziecka i stanowi podstawę życia społecznego.

    W powiecie parczewskim są dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, ani nie mają bliskich krewnych, którzy zapewniliby Im potrzebną opiekę i wychowanie. Te dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Należy zapewnić Im możliwość wychowywania w rodzinie. Dlatego potrzebni są kandydaci na rodziców zastępczych zawodowych. Dzięki rodzinom zastępczym pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej dzieci, które mają za sobą zazwyczaj traumatyczne przeżycia nie będą musiały przebywać w placówkach. Szansą dla tych dzieci są rodziny zastępcze zawodowe, które ofiarują im to, czego zabrakło w rodzinie naturalnej.
W związku z tym tutejsze Centrum poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny pomocowej.
Ogólną charakterystykę i wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), do pozostania rodziną zastępczą zawodową i rodziną pomocową określa artykuł 40, 41 i 42 niniejszej ustawy tj.: rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą zawodową mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnym lub rodzeństwem dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane rodzinną pieczą zastępczą spełniające powyższe kryteria proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a Telefon kontaktowy 83 355 15 80 kom.726 099 567Parczew, 03.02.2012 r.    
   

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER”

  Projekt pt. „Przedsiębiorczość bez barier” realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

Obszar realizacji:
- powiat bialski (ziemski i grodzki),
- powiat lubartowski,
- powiat parczewski,
- powiat łęczyński.

Główny cel projektu: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim z terenu 5 powiatów, prowadzące do powstania 16 nowych mikroprzedsiębiorstw w okresie od 01.01.2012 r. do końca realizacji projektu tj. 31.12.2013 r., poprzez zapewnienie nowopowstałym podmiotom pomocy w wykorzystaniu dostępnych form wsparcia.

Udział w projekcie mogą wziąć:
Osoby niepełnosprawne, w tym:
- pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub
- w wieku do 25 roku życia, uczące lub kształcące się, zamieszkałe na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, bialskiego (ziemskiego i grodzkiego).
Priorytetowo traktowane będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:

- indywidualne doradztwo (6 godzin/osoba);
- indywidualne konsultacje (2 godziny/osoba) świadczone przez konsultanta ds. osób niepełnosprawnych;
- szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 godzin);
- indywidualne konsultacje dot. aplikowania o wsparcie finansowe (8 godzin/osoba).
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:
- jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 16 osób, w maksymalnej wysokości 33 400 PLN na osobę lub 20 000 PLN na osobę w przypadku spółdzielni socjalnej.
3. Wsparcie pomostowe:
- podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa dla 16 osób na pokrycie obligatoryjnych opłat przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, w maksymalnej wysokości 700, 00 PLN miesięcznie; indywidualne doradztwo i konsultacje;
- wsparcie szkoleniowo doradcze - warsztaty grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji (8 godzin);
- przedłużone wsparcie pomostowe – pomoc finansowa dla 8 osób przysługująca przez okres 6 miesięcy po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, w maksymalnej wysokości 700,00 PLN miesięcznie; indywidualne doradztwo i konsultacje.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
- wykwalifikowana kadra,
- wyżywienie podczas szkolenia,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- środki transportu na szkolenia i doradztwo dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:
biuro projektu:

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie
ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 14 20

oddziały LFR:
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lublinie
ul. Rynek 7, 20-011 Lublin
tel. 81 743 68 35 Lubelska

Fundacja Rozwoju Oddział w Łęcznej
ul. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
tel. 81 752 22 66

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 06 25

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Parczewie
ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew
tel. 83 355 09 53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Szpitalna 2A, 21-100 Parczew
tel. 83 355 15 80

Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące realizacji projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier" znajdują się na stronie: http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=3287

Pamiętaj Projekt “Przedsiębiorczośd bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
                                                     

Parczew, 26.04.2012 r.    
   


OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY
REKRUTACYJNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER”

   
   Lubelska Fundacja Rozwoju i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość bez barier”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne (posiadające ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność), w tym:
• bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy lub
• nieaktywne zawodowo, w wieku do 25 roku życia, uczące lub kształcące się, zamieszkałe na terenie powiatów: lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, bialskiego (grodzkiego i ziemskiego).

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 24.04.2012 r. do 11.05.2012 r. w dni robocze
(z wyjątkiem 02.05.2012 r.)
w godz. od 8.00 do godz. 16.00


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w:
• Oddziale LFR w Lubartowie – ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów (biuro projektu),
• Oddziale LFR w Łęcznej – AL. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna,
• Oddziale LFR w Parczewie – ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew,
• Oddziale LFR w Białej Podlaskiej – ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość bez barier”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są do wglądu w biurze projektu w i siedzibie PCPR w Parczewie oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.lfr.lublin.pl w zakładce realizowane projekty: „Przedsiębiorczość bez barier”.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie„Przedsiębiorczość bez barier”
Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie „przedsiębiorczość bez barier” nr wniosku POKL.06.02.06-094/11-00

Dodatkowe informacje uzyskać można w:
• Biurze projektu - Oddział LFR w Lubartowie
– ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 14 20, e-mail: lubartow@lfr.lublin.pl;
• Oddział LFR w Łęcznej
– Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 22 66, e-mail: leczna@lfr.lublin.pl,
• Oddział LFR w Parczewie
– ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew, tel. 81 83 355 09 53, e-mail: parczew@lfr.lublin.pl,
• Oddział LFR w Białej Podlaskiej
– ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344 06 25, e-mail: bialapodlaska@lfr.lublin.pl,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
– ul. Szpitalna 2 A, 21-200 Parczew, tel. 83 355 15 80, e-mail: pcpr@parczew.pl.

Pamiętaj Projekt “Przedsiębiorczośd bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
                                                     

Parczew, 02.05.2011 r.    


Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współudziale z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie organizuje Grupę Wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu
Powiatu Parczewskiego

   
   Celem GRUPY WSPARCIA będzie wzajemne wspieranie się rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego poprzez kontakt z innymi rodzinami, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych, pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych.

Cele szczegółowe:
• integracja grupy;
• praca nad bieżącymi problemami;
• rozwijanie świadomości w obszarze własnych przekonań i przeżyć emocji;
• inicjowanie i wzmacninaie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym.

Uczestnicy podczas spotkań będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i uwag, otrzymania pomocy i wsparcia, które mogą wykorzystać w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach GRUPY WSPARCIA odbywać się będą:
• zajęcia grupowe,
• konsultacje i porady indywidualne (psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne).

Metody pracy: dzielenie się doświadczeniami, dyskusja, udzielanie informacji zwrotnych.

Pierwszą część każdego spotkania będą stanowiły warsztaty psychoedukacyjne, w drugiej części uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, wspólnie będą szukać rozwiązań problemów wychowawczych. Wypracowane zasady obowiązujące na spotkaniach pozwolą na wzajemną otwartość oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu (czwartki od 12.00 do 15.00) lub zgodnie z potrzebami rodzin i trwać będą ok. 3 godzin. Tematyka spotkań grupowych będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się dnia 12 maja 2011r. w godz. 12.00-15.00, w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościelnej 53 w Parczewie (stara plebania).

Pamiętaj – Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Serdecznie zapraszamy.
Parczew, 04.03.2011 r.    


Szkolenie kadry pomocy społecznej oraz przedstawicieli jednostek
i organizacji pozarządowych

   

  W dniu 02 marca 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie zorganizowało szkolenie kadry pomocy społecznej oraz przedstawicieli jednostek i organizacji pozarządowych współpracujących z pomocą społeczną na temat „Ochrona prawna jednostek przed zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Szkolenie poprowadził Pan Michał Czerwonka z wykształcenia prawnik, członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Przemocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

Część I. Prawna:
- zasady ogólne /wprowadzenie/ rola prawna w pomocy osobom pokrzywdzonym w przeciwdziałaniu przemocy; - uregulowania prawne;
- pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;
- sporządzanie pism procesowych.

Część II. Metodologia pracy z osobami pokrzywdzonymi:
- zjawisko przemocy;
-prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą , zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną;
-przemoc wobec dziecka.

Część III. Zespoły interdyscyplinarne:
-zasady tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, rola zespołów interdyscyplinarnych, zasady funkcjonowania dobrych zespołów, uregulowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym zakresie.

W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Uczestnicy w trakcie szkolenia wymieniali się własnymi doświadczeniami o przemocy w rodzinie i szukali najodpowiedniejszych rozwiązań.


Parczew, 16.02.2011 r.

   
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roku 2011 przeznaczone Powiatowi Parczewskiemu na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych stanowią kwotę w wysokości 648 143 zł, z czego 443 880 zł to wyodrębnione środki z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Natomiast pozostała kwota tj. 204 263 zł przypada na realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 Nr 96, poz. 861 z późn. zm).

Parczew, 31.03.2010 r.


OGŁOSZENIE

   
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w związku z realizacją projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , poszukuje osoby na stanowisko:

Asystent (-ka) Koordynatora Projektu

Zakres obowiązków:
1. Obsługa administracyjna projektu.
2. Działania organizacyjne i promocyjne projektu.
3. Monitoring bieżącej realizacji projektu.
4. Ewaluacja działań projektowych.
5. Opracowywanie i przeprowadzanie ankiet wśród uczestników projektu.
6. Rozliczanie projektu – przygotowywanie wniosku o płatność.

Wymagania:
a) 2 letni staż pracy w administracji publicznej,
b) dobra znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
c) znajomość aktualnie obowiązujących zasad i wytycznych programowych Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) umiejętność samodzielnej pracy w generatorze wniosków EFS,
e) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE,
f) znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel,
g) dobra organizacja pracy,
h) samodzielność i odporność na stres,
i) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnego podejmowania decyzji,
j) dyspozycyjność.

Oferujemy:
pracę na umowę zlecenie w wymiarze 640 godzin.
CV prosimy składać drogą elektroniczną na adres:
pcprparczew@wp.pl Oferta ważna do dnia 15.04.2010r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 )

Parczew, 01.12.2009 r.

ANDRZEJKI 2009

   

Dnia 26 listopada w godz. 15.00 – 18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się zabawa Andrzejkowa zorganizowana dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego oraz dla dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej przy Punkcie Interwencji Kryzysowej w Parczewie prowadzonej przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Głównymi Organizatorami zabawy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, Caritas Diecezji Siedleckiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury oraz Komenda Powiatowa Policji w Parczewie. Impreza odbyła się dzięki dobrej woli sponsorów:

1. Państwo Janina Sidor, Włodzimierz Sidor, Anna Sidor - właściciele zakładu ,,ALMA”,
2. Zakład Cukierniczy ,,Mikado” Tomasz Majewski,
3. Cukiernia Mariusz Czuryło "Markiza",
4. Zakład Liternictwa i Reklamy ,,GRAF” Paweł Bójko,
5. Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie,
6. Parafia Opatrzności Bożej ks. proboszcz Andrzej Biernat.
7. PPHU Hurtownia Artykułów Spożywczych Piotr Piskorski

         W trakcie imprezy organizowane były różnego typu zabawy między innymi wróżby i konkursy z nagrodami. Tańce i zabawę uatrakcyjniały występy dwunastu wokalistek naszego Powiatu oraz zespół Dwie Plus Jeden. Andrzejkom towarzyszyło wiele radości i miłych przeżyć, na zakończenie każdy z uczestników otrzymał piernik w kształcie serca.

Parczew, 23.09.2009 r.

Konferencja zorganizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
promująca projekt
,,LEPSZY START W DOROSŁE  ŻYCIE ‘’

18 września 2009 r. w Ośrodku konferencyjno – szkoleniowym ,,ALMA” w Parczewie odbyła się konferencja promocyjno – informacyjna dotycząca promocji Projektu Systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. ,,Lepszy start w dorosłe życie” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.
Do realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło w ubiegłym roku. Warunkiem przystąpienia było opracowanie Planu Działania na 2008 r. natomiast warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie na lata 2009 – 2013 było opracowanie dokumentu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W roku 2008 projekt objął wsparciem i pomocą finansową 13 usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach projektu 4 osoby ukończyło kurs prawa jazdy, 1 osoba ukończyła kurs wizażu, 6 osób ukończyło kurs komputerowy.

W roku bieżącym wsparciem objęto 20 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, wśród których największym zainteresowaniem cieszy się kurs komputerowy, kurs fryzjerstwa, wizażu, kurs prawa jazdy kat.B, kurs księgowości komputerowej oraz opłata czesnego za naukę na studiach wyższych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz powiatu: Starosta Pan Waldemar Wezgraj, Wicestarosta Pan Jerzy Maśluch, przewodnicząca Rady Powiatu Pani Halina Żelazowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie oraz beneficjenci ostateczni projektu ,,Lepszy start w dorosłe życie”.
Otwierając konferencję p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie Pani Ewa Buczek poinformowała uczestników konferencji o danych dotyczących projektu systemowego pt. ,,Lepszy start w dorosłe życie” oraz o wysokości środków otrzymanych na realizację w/w projektu. Podczas konferencji wykład na temat ,,Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich” poprowadził Pan Marek Świć – akredytowany trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast prelekcję na temat ,, Możliwości osób usamodzielniających się przy wykorzystaniu środków EFS” przeprowadziła Pani Renata Pasikowska – Dyrektor Centrum Integracji Społecznej ,, INTEGRO” w Lublinie. Głos zabrała również osoba, będąca beneficjentem projektu Pani Aneta Buydzyńska podkreślając w swojej wypowiedzi pozytywne aspekty udziału w realizowanym przez PCPR projekcie systemowym.

Wszyscy obecni na konferencji otrzymali dogłębne informacje o możliwościach podejmowania przeróżnych działań na rzecz powiększania potencjału ludzkiego przy wykorzystaniu środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję zakończono w miłej atmosferze przy wspólnym posiłku.Parczew, 07.09.2009 r.

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

W ramach propagowania idei rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru oraz uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych, jak również działań na rzecz rozwoju i popularyzacji roku rodzicielstwa zastępczego w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2009 Rokiem Rodziny Zastępczej. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w partnerstwie z Caritasem Diecezji Siedleckiej Punkt Interwencji Kryzysowej w Parczewie i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie złożyło dwie oferty konkursowe na realizacje powyższych zadań. Jedna oferta dotyczyła organizacji imprezy integracyjno – poradniczo – promocyjnej dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego.
Impreza ta pod nazwą ,,Miłość rodzicielska moją nadzieją na lepszą przyszłość” odbyła się 03 września 2009r. w godz. 10.00 – 15.00 w Stajni Makoszka koło Parczewa. Głównym założeniem imprezy było podniesienie rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego oraz tworzenie wokół niego przyjaznej atmosfery. Spotkania takie stwarzają okazję do zyskania przez rodziny nowego spojrzenia na misje rodzicielstwa zastępczego.
W realizację zadania czynnie włączyła się Powiatowa Komenda Policji w Parczewie.
Organizację imprezy wspomogli również sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Parczewie, Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej ks. Andrzejowi Biernatowi, Pan Lesław Czech właściciel firmy GASPAR w Parczewie, Pani Marta Lipko właścicielka Zakładów Piekarniczych w Parczewie, Pan Paweł Bójko właściciel Zakładu Liternictwa i Reklamy GRAF, właściciele firmy ALMA Pani Janina Sidor, Pan Włodzimierz Sidor i Pani Anna Sidor.
Natomiast drugie przedsięwzięcie w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to warsztaty szkoleniowe pod hasłem ,,Grunt to mieć rodzinkę”. zorganizowane dla 35 rodzin zastępczych. Warsztaty rozpoczęły się 26 sierpnia 2009r. Prowadzone są w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie wyłoniło pięć rodzin zastępczych, które są uczestnikami warsztatów szkoleniowych dotyczących tematyki prawidłowego funkcjonowania rodziny. Prowadzone są przez psychologa, pedagoga, prawnika, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego . Założeniami prowadzonych warsztatów jest nabycie umiejętności prawidłowego komunikowania się w rodzinie, nabycie wzorców poprawnego funkcjonowania w najbliższym środowisku, zdobycie umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, poznanie prawidłowego wypełniania ról życiowych oraz poprawa relacji i kontaktów w rodzinie.


Copyright © 2004 MontZbi -