logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Działania proj.   
 Galeria
Aktualności     

  

  

 
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl


Parczew, 24.11.2014 r.    


Trwa VII edycja projektu systemowego
"Lepszy start w dorosłe życie"
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie po raz VII jest realizatorem projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej oraz zdrowotnej, zaktywizowanie społeczne, edukacyjne i zdrowotne, podniesienie poziomu aktywności życiowej u 73 beneficjentów projektu z powiatu parczewskiego. Każdy uczestnik projektu został objęty co najmniej trzema rodzajami wsparcia: edukacyjnym, społecznym, zdrowotnym lub zawodowym.

W roku 2014 projektem objętych zostało 73 osób z powiatu parczewskiego, w tym:
- 60 os. niepełnosprawnych (10 os. ze znacznym i 50 os. z lekkim/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w wieku od 18 do 64 roku życia;
- 5 os. z rodzin zastępczych w wieku od 15 do 25 roku życia;
- 8 os. w procesie usamodzielniania się.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
Dwa 14 - dniowe turnusy rehabilitacyjno - szkoleniowe wraz z transportem w obie strony w terminach 04.08.2014 - 17.08.2014 /17.08.2014 - 30.08.2014. w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym ASTUR w Okunince k/Włodawy oraz kurs Barista latte art. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili organizację wyjazdu, przebieg turnusu, standard ośrodka, jakość obsługi, warunki mieszkaniowe i żywieniowe oraz atmosferę panującą w ośrodku;
Warsztaty psychologiczne "Życie seksualne ludzi niepełnosprawnych" ;
7 - dniowy obóz integracyjno - edukacyjno - szkoleniowy oraz warsztaty psychologiczne "Jak radzić sobie ze złością i wykorzystać jej potencjał w codziennym życiu ?" w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym ASTUR w Okunince k/Włodawy w terminie od 19.08.2014r. do 25.08.2014r;
Warsztaty psychologiczne "Seksualność w cyklu życia człowieka ";
• Kursy z zakresu: Prawa jazdy kategorii B, Prawa jazdy kat. C, Zaawansowany kurs komputerowy z obsługą pakietu OFFICE, Obsługi kasy fiskalnej i Opiekunka do dzieci;
• pomoc finansowa na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
• zakup podręczników oraz pomoc finansowa dla osób kontynuujących naukę, w tym pokrycie częściowych kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych.

Działania prowadzone w projekcie "Lepszy start w dorosłe życie" mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, aktywności życiowej, zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia w trudnej sytuacji życiowej u jego uczestników.

14 - dniowy turnus rehabilitacyjno
- szkoleniowy, Okuninka 2014
Kurs Barista latte art,
Okuninka 2014
7 - dniowy obóz integracyjno - edukacyjno - szkoleniowy, Okuninka 2014

Dorota Walicka
Specjalista ds. obsługi i monitorowanie projektu


Parczew, 03.10.2014 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III/383/06/14 na organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Życie seksualne osób niepełnosprawnych” wraz z transportem dla osób zamieszkujących poza miastem Parczew dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym: 10 osób ze znacznych stopniem niepełnosprawności (5 osób na wózkach i 50 osób z lekiem/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w ramach projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

W terminie do 02.10.2014r. wpłynęła 1 oferta:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15
20-109 Lublin

W dniu 02.10.2014r. dokonano wyboru oferty firmy
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.


Ewa Buczek
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Parczewie


Parczew, 23.09.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu
„Życie seksualne osób niepełnosprawnych” wraz z transportem dla osób zamieszkujących
poza miastem Parczew dla 60 osób niepełnosprawnych


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Życie seksualne osób niepełnosprawnych” wraz z transportem dla osób zamieszkujących poza miastem Parczew dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym: 10 osób ze znacznych stopniem niepełnosprawności (5 osób na wózkach i 50 osób z lekiem/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w ramach projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Życie seksualne osób niepełnosprawnych” wraz z transportem dla osób zamieszkujących poza miastem Parczew dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym: 10 osób ze znacznych stopniem niepełnosprawności (5 osób na wózkach i 50 osób z lekiem/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w wymiarze 20 godzin na jedną grupę z podziałem na 4 grup po 15 osób w każdej grupie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w warsztatach w związku z tym wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktycznej ilości uczestników (za ilość uczestników faktycznie uczestniczących w warsztatach).

W ramach warsztatów Wykonawca zapewni:
• organizację i przeprowadzenie warsztatów na terenie Parczewa z zakresu „Życie seksualne osób niepełnosprawnych” dla 60 osób niepełnosprawnych, w wymiarze 20 godz. dydaktycznych na grupę (1 godzina = 45 min.), realizowanych po 5 godzin dydaktycznych dziennie z podziałem na 4 grupy po 15 osób każda w systemie, tj. piątek i/lub sobota w godzinach od 09.00 do 18.00. Zamawiający zastrzega organizację jednocześnie maksymalnie dwóch grup w jednym dniu.
• warsztaty powinny obejmować m.in następujące zagadnienia:
- obraz własnej osoby i poczucie własnej wartości;
- samoocena i samoakceptacja osób z niepełnosprawnością;
- seksualność a niepełnosprawność;
- związek, miłość, seks, małżeństwo, rodzicielstwo.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program warsztatów, uwzględniający powyżej podane zagadnienia.
• warsztaty należy przeprowadzić w okresie od 10 października 2014 do 29 listopada 2014 roku,
• kadrę dydaktyczną, która posiada ukończone studia magisterskie pierwszego stopnia o kierunku psychologia (preferowana specjalizacja w kierunku seksuologii) lub pedagogika specjalna i mająca doświadczenie w zakresie prowadzenia prelekcji/szkoleń/warsztatów z zakresu przedmiotu zamówienia,

• salę wykładową na terenie Parczewa zlokalizowaną w łatwo dostępnym miejscu dla osób niepełnosprawnych na parterze z możliwością dogodnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, budynek oraz sale wykładowe, w których odbywać się będą warsztaty powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. powinny być pozbawione barier architektonicznych, zawierać odpowiednią ilość miejsca.
• niezbędny sprzęt audiowizualny i materiały dydaktyczne do realizacji warsztatów, w tym rzutnik multimedialny, flipchart, mazaki, itp.

• wyżywienie, w skład którego wchodzą:
a) serwis kawowy w tym: kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata expressowa, w tym herbata czarna i owocowa, cytryna, cukier, mleko, świeże owoce regionalne i egzotyczne (np. banany, winogrona, kiwi, jabłka, śliwki lub inne), ciastka kruche i czekoladowe, ciasto domowe (np. sernik, jabłecznik, przekładańce biszkoptowe lub inne) podawane w naczyniach jednorazowych - serwis kawowy powinien być sukcesywnie uzupełniany tak aby zapewnić uczestnikom stały dostęp do produktów objętych serwisem kawowym.

b) gorące drugie danie obiadowe - każdorazowo zawierające potrawę mięsną lub rybną, surówkę, oraz do wyboru ziemniaki, kasze, makarony lub ryż, kompot/sok owocowy;
• ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie obejmować ma drogę z i na warsztaty oraz pobyt na czas warsztatów dla każdego uczestnika;
• komplet materiałów szkoleniowych, które uczestnik otrzyma na własność w pierwszym dniu warsztatów w tym: teczka z rączką, kołozeszyt, długopis żelowy, zakreślacz, skrypt z zakresu warsztatów. Materiały należy oznakować logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wzorem wskazanym przez Zamawiającego;
transport busem/autokarem dla osób z poza miasta Parczew z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji warsztatów i z powrotem dla uczestników warsztatów z następujących miejscowości na terenie powiatu parczewskiego (odległość podana w przybliżeniu +/- 2 km):

- Kopina, odległość od Parczewa: 13 km - 2 os.
- Jabłoń, odległość od Parczewa: 18 km - 1 os.
- Kostry, odległość od Parczewa: 7 km - 2 os.
- Jasionka, odległość od Parczewa: 4 km - 1 os.
- Kodeniec, odległość od Parczewa: 18 km - 2 os.
- Uhnin, odległość od Parczewa: 12 km - 3 os.
- Przewłoka, odległość od Parczewa: 7 km - 2 os.
- Koczergi, odległość od Parczewa: 3 km - 1 os.
- Kolonia Miłków, odległość od Parczewa: 6 km - 1 os.
- Wantopol, odległość od Parczewa: 19 km - 1 os.
- Radcze, odległość od Parczewa: 16 km - 1 os.
- Nadzieja, odległość od Parczewa: 15 km - 1 os.
- Paszenki, odległość od Parczewa: 21 km - 1 os.
- Stępków, odległość od Parczewa: 6 km - 3 os., w tym 1 os. na wózku
- Cichostów, odległość od Parczewa: 11 km - 1 os.
- Dawidy, odległość od Parczewa: 20 km - 1 os.
- Plebania Wola, odległość od Parczewa: 7 km - 1 os., w tym 1 os. na wózku
- Laski, odległość od Parczewa: 5 km - 1 os.
- Podedwórze, odległość od Parczewa: 24 km - 1 os., w tym 1 os. na wózku
- Gęś, odległość od Parczewa: 13 km - 1 os.
- Dębowa Kłoda, odległość od Parczewa: 10 km - 1 os.
- Siemień, odległość od Parczewa: 13 km - 1 os.

• uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);
• wykonawca przedstawi zamawiającemu po podpisaniu umowy, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szczegółowy program i harmonogram warsztatów.
• oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą warsztaty, zawierającym m.in. informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej oraz informacją o realizacji warsztatów w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie", ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z logo PO KL i EFS w widocznym miejscu;
• prowadzenie dzienników zajęć z tematyką oraz imienną listą obecności podpisywaną przez uczestników, potwierdzenie odbioru materiałów, potwierdzenie odbioru wyżywienia
• oznakowania wszystkich dokumentów z realizacji warsztatów logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wzorem wskazanym przez Zamawiającego;
• przekazanie wszystkich dokumentów z realizacji warsztatów Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego nie później niż 7 dni kalendarzowych po zakończeniu warsztatów.

Wykaz osób uczestniczących w warsztatach, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem warsztatów.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi aktualne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć na warsztatach o podanym w zapytaniu cenowym zakresie tematycznym (Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego).

3. Termin realizacji zamówienia:
w okresie od 10 października 2014 do 29 listopada 2014

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A, sekretariat, do dnia 02.10.2014 do godz.14.00

6. Termin otwarcia ofert: 
02.10.2014, godz.14.30

7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie tel/fax: (83) 355 15 80, Specjalista ds. obsługi i monitoringu projektu – Dorota Walicka tel: 502 158 794

9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Kryterium oceny ofert - 100% cena


Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)
- Oświadczenie (plik do pobrania)

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 29.08.2014 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III/383/05/14 na przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie”:

W terminie do 29.08.2014r. wpłynęła 1 oferta:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublin
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

W dniu 29.08.2014r. dokonano wyboru oferty firmy
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublin
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.


Ewa Buczek
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Parczewie


Parczew, 22.08.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów i kursów z następujących dziedzin i zgodnie z następującymi warunkami:

2.1. Warsztaty z zakresu "Seksualność w cyklu życia człowieka " - 20 godzin
• 14 osób, w tym: 6 osób w wieku 15-25 lat z rodzin zastępczych i 8 osób w wieku 18-25 lat usamodzielniających się;
• miejsce realizacji: Parczew;
• realizacja warsztatów odbywać się ma w systemie: 4 dni po 5 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.) w sobotę i/lub niedzielę w godzinach dziennych tj. 8.00-17.00
• terminy realizacji warsztatów ustalane zostaną przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami; z zastrzeżeniem, że warsztaty należy przeprowadzić w godzinach dziennych, tj. 8.00-17.00 w sobotę i/lub niedzielę;
• wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe*, przerwę kawową, tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe)
• okres realizacji: 15 września 2014r. – 31 październik 2014r.
• Program warsztatów powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- dojrzewanie to zmiany
- zakochanie i miłość
- asertywność czyli sztuka wyrażenia swoich myśli i oczekiwań
- potrzeby seksualne w okresie dojrzewania
- metody antykoncepcji
- stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt
- normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa
- sytuacja chłopców i dziewcząt na całym świecie
- AIDS/HIV/, choroby weneryczne
- zapłodnienie, ciąża, narodziny
- miesiączka
- pornografia
- seksualność męska i kobieca na przestrzeni wieków

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu warsztatów o inne zagadnienia związanych z tematyką warsztatów.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program warsztatów.
• Warsztaty kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem:
- dla 6 osób w wieku 15 - 25 lat - dyplomu/zaświadczenia o odbyciu kursu
- dla 8 osób w wieku 18 - 25 lat - zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

2.2. Kurs prawa jazdy kategorii B - 60 godzin (30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych)
• 1 osoba
• miejsce realizacji: Lublin
• terminy realizacji kursu ustalony zostaną przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem; z zastrzeżeniem, że kurs należy przeprowadzić w godzinach popołudniowych i/lub soboty;
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie, materiały szkoleniowe*, egzamin państwowy (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu bez względu na jego wynik), przerwę kawową na zajęciach teoretycznych tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe)
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014r. zakończenie do 30 listopada 2014r.
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

2.3. Kurs Prawa jazdy kat. C - 50 godzin (20 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych)
• 1 osoba w wieku powyżej 21 roku życia;
• miejsce realizacji: Parczew;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem;
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie w tym badania psychologiczne, materiały szkoleniowe*, egzamin państwowy - przed Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w tym opłacenie pierwszego egzaminu na kat. C, (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu bez względu na jego wynik), przerwę kawową na zajęciach teoretycznych tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), salę wykładową, pojazd wraz z placem manewrowym do przeprowadzenia zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniających odpowiedni poziom kursu.
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014r. zakończenie do 10 grudnia 2014r.
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

2.4. Zaawansowany kurs komputerowy z obsługą pakietu OFFICE - 30 godzin
• 1 osoba ;
• miejsce realizacji: Parczew;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, sprzęt komputerowy, materiały szkoleniowe* przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014 r. zakończenie do 30 września 2014 r.
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
- Microsoft Excel
- Szkolenie z zakresu programu Access

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

2.5. Kurs obsługi kasy fiskalnej - 20 godzin
• 3 osoby;
• miejsce realizacji: 1 osoba w Lublinie w okresie od 15 września 2014r. do 30 listopada 2014r.
• miejsce realizacji: 2 osoby w Parczewie w okresie od 15 września 2014r. do 30 września 2014r. w godzinach dziennych tj. 8.00-17.00
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe* oraz wszelki sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji zajęć praktycznych w tym kasy fiskalne, przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta
- Zadania zawodowe sprzedawcy
- Obsługa kas fiskalnych, rejestracja sprzedaży
- System HACCP i minimum sanitarne

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

2.6. Kurs Opiekunki do dzieci - 40 godzin
• 1 osoba
• miejsce realizacji: Lublin;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe* i dydaktyczne, przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• termin realizacji: nie wcześniej niż 15 września 2014r. do 30 listopada 2014r.
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Wybrane zagadnienia psychologii kontaktu z dzieckiem
- Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem
- Zasady pielęgnacji dzieci
- Żywienie dzieci
- Udzielanie pierwszej pomocy

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

* Przez materiały szkoleniowe Zamawiający rozumie materiały pisemne w formie papierowej zawierające treści będące uzupełnieniem wiedzy przekazywanej ustnie przez prowadzącego kurs/warsztaty i/lub jej podsumowanie w wersji pisanej, umożliwiające powtarzanie wiadomości w trakcie szkolenia na potrzeby egzaminu sprawdzającego, jak również utrwalanie zdobytej wiedzy po zakończeniu szkolenia (np. podręcznik i/lub kartki w formacie A4, zszyte, z ponumerowanymi stronami, z wydrukowanym tekstem i/lub wykresami, obrazkami, schematami itp.)

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi aktualne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach i warsztatach o podanym w zapytaniu cenowym zakresie tematycznym (Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego).

3. Termin realizacji zamówienia:
    3.1. Dla 14 osób: 15.09.2014 - 31.10.2014r.
    3.2. Dla 7 osób: 15.09.2014 - 10.12.2014r.

4. Okres gwarancji:  nie dotyczy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew (sekretariat)
   do dnia 29 sierpnia 2014r., do godz. 12.00


6. Termin otwarcia ofert: 
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
    21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
    pokój nr 3, dnia 29 sierpnia 2014r. godz. 12.30

7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
  Koordynator projektu Ewa Buczek
  Kierownik PCPR w Parczewie
  tel/fax: (83) 355 15 80

9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Kryterium oceny ofert - 100% cena
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
12. Ostateczną decyzję po analizie ofert podejmuje Kierownik.

13. W przypadku przekroczenia możliwości finansowych PCPR-u na realizację zadań przewiduje się możliwość podjęcia negocjacji cen z Oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą i poprawnie przygotowaną ofertę.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)
- Oświadczenie (plik do pobrania)

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 22.08.2014 r.    


Ogłoszenie
o unieważnieniu postępowania PCPR.K.EB.III/383/04/14
z dnia 08.08.2014r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż postępowanie zapytania cenowego PCPR.K.EB.III/383/04/14 na przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie” zostaje unieważnione.

Uzasadnienie: postępowanie zostaje unieważnione ze względu na brak wystarczających środków na sfinansowanie zaplanowanych zadań we wniosku o dofinansowanie projektu.


Ewa Buczek
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Parczewie


Parczew, 20.08.2014 r.    


Dot.: zaproszenia do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2. z dn. 08.08.2014r.


Wyjaśnienie co do miejsca realizacji kursu „Opiekunki do dzieci” - 40 godzin. Omyłkowo wskazano w formularzu ofertowym miejsce realizacji kursu Parczew, docelowym miejscem realizacji kursu jest Lublin. W załączeniu poprawione zapytanie cenowe.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Specjalista ds. obsługi i monitoringu
Dorota WalickaParczew, 08.08.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: przeprowadzenie warsztatów i kursów dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia:przeprowadzenie warsztatów i kursów z następujących dziedzin i zgodnie z następującymi warunkami:

2.1. Warsztaty z zakresu "Seksualność w cyklu życia człowieka " - 20 godzin
• 14 osób, w tym: 6 osób w wieku 15-25 lat z rodzin zastępczych i 8 osób w wieku 18-25 lat usamodzielniających się;
• miejsce realizacji: Parczew;
• realizacja warsztatów odbywać się ma w systemie: 4 dni po 5 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.) w sobotę i/lub niedzielę w godzinach dziennych tj. 8.00-17.00
• terminy realizacji warsztatów ustalane zostaną przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami; z zastrzeżeniem, że warsztaty należy przeprowadzić w godzinach dziennych, tj. 8.00-17.00 w sobotę i/lub niedzielę;
• wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe*, przerwę kawową, tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe)
• okres realizacji: 15 września 2014r. – 31 październik 2014r.
• Program warsztatów powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- dojrzewanie to zmiany
- zakochanie i miłość
- asertywność czyli sztuka wyrażenia swoich myśli i oczekiwań
- potrzeby seksualne w okresie dojrzewania
- metody antykoncepcji
- stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt
- normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa
- sytuacja chłopców i dziewcząt na całym świecie
- AIDS/HIV/, choroby weneryczne
- zapłodnienie, ciąża, narodziny
- miesiączka - pornografia
- seksualność męska i kobieca na przestrzeni wieków

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu warsztatów o inne zagadnienia związanych z tematyką warsztatów.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program warsztatów.
• Warsztaty kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem:
- dla 6 osób w wieku 15 - 25 lat
- dyplomu/zaświadczenia o odbyciu kursu - dla 8 osób w wieku 18 - 25 lat - zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

2.2. Kurs prawa jazdy kategorii B - 60 godzin (30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych)
• 1 osoba
• miejsce realizacji: Lublin
• terminy realizacji kursu ustalony zostaną przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem; z zastrzeżeniem, że kurs należy przeprowadzić w godzinach popołudniowych i/lub soboty;
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie, materiały szkoleniowe*, egzamin państwowy (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu bez względu na jego wynik), przerwę kawową na zajęciach teoretycznych tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe)
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014r. zakończenie do 30 listopada 2014r.
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

2.3. Kurs Prawa jazdy kat. C + przyspieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy (50 godz. + 190 godz.)
• 1 osoba w wieku powyżej 21 roku życia;
• miejsce realizacji: Parczew;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem;
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie w tym badania psychologiczne, materiały szkoleniowe*, 2 egzaminy państwowe - przed Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w tym opłacenie pierwszego egzaminu na kat. C, po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej przystąpienie do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu bez względu na jego wynik), przerwę kawową na zajęciach teoretycznych tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), salę wykładową, pojazd wraz z placem manewrowym do przeprowadzenia zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniających odpowiedni poziom kursu.
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014r. zakończenie do 10 grudnia 2014r.
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

2.4. Zaawansowany kurs komputerowy z obsługą pakietu OFFICE - 40 godzin
• 1 osoba ;
• miejsce realizacji: Parczew;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, sprzęt komputerowy, materiały szkoleniowe* przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• termin realizacji: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 września 2014r. zakończenie do 30 września 2014r.
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
- Microsoft Excel
- Szkolenie z zakresu programu Access

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

2.5. Kurs kasjera - sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej - 40 godzin
• 3 osoby;
• miejsce realizacji: 1 osoba w Lublinie w okresie od 15 września 2014r. do 30 listopada 2014r.
• miejsce realizacji: 2 osoby w Parczewie w okresie od 15 września 2014r. do 30 września 2014r. w godzinach dziennych tj. 8.00-17.00
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe* oraz wszelki sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji zajęć praktycznych w tym kasy fiskalne, przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta
- Zadania zawodowe sprzedawcy
- Obsługa kas fiskalnych, rejestracja sprzedaży
- System HACCP i minimum sanitarne

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

2.6. Kurs Opiekunki do dzieci - 40 godzin
• 1 osoba
• miejsce realizacji: Lublin;
• terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem,
• Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe* i dydaktyczne, przerwę kawową tj. kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek tj. ciasto domowe, pączki, ciasteczka nadziewane i czekoladowe), drugie danie obiadowe;
• termin realizacji: nie wcześniej niż 15 września 2014r. do 30 listopada 2014r.
• Program kursu powinien zawierać poniższe zagadnienia:
- Wybrane zagadnienia psychologii kontaktu z dzieckiem
- Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem
- Zasady pielęgnacji dzieci
- Żywienie dzieci
- Udzielanie pierwszej pomocy

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu kursu o inne zagadnienia związanych z tematyką kursu
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
• Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622);

* Przez materiały szkoleniowe Zamawiający rozumie materiały pisemne w formie papierowej zawierające treści będące uzupełnieniem wiedzy przekazywanej ustnie przez prowadzącego kurs/warsztaty i/lub jej podsumowanie w wersji pisanej, umożliwiające powtarzanie wiadomości w trakcie szkolenia na potrzeby egzaminu sprawdzającego, jak również utrwalanie zdobytej wiedzy po zakończeniu szkolenia (np. podręcznik i/lub kartki w formacie A4, zszyte, z ponumerowanymi stronami, z wydrukowanym tekstem i/lub wykresami, obrazkami, schematami itp.)

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi aktualne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach i warsztatach o podanym w zapytaniu cenowym zakresie tematycznym (Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego).

3. Termin realizacji zamówienia:
    3.1. Dla 14 osób: 15.09.2014 - 31.10.2014r.
    3.2. Dla 7 osób: 15.09.2014 - 10.12.2014r.

4. Okres gwarancji:  nie dotyczy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew;
   do dnia 21 sierpnia 2014r., do godz. 15.00


6. Termin otwarcia ofert: 
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
    21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
    pokój nr 3, dnia 22 sierpnia 2014r. godz. 08.00

7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
  Koordynator projektu Ewa Buczek
  Kierownik PCPR w Parczewie
  tel/fax: (83) 355 15 80

9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)
- Oświadczenie (plik do pobrania)

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 14.07.2014 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytanie cenowe PCPR.K.EB.III.383/03/14 na organizację 7 - dniowego obozu integracyjno - edukacyjno - szkoleniowego na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego wraz z przeprowadzeniem warsztatów psychologicznych i transportem dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

W terminie do 14.07.2014r. wpłynęła 1 oferta
1. Astur Sp.z o. o.
20-827 Lublin
ul. P. Gojowiczyńskiej 9

Na podstawie porównania złożonej oferty, w dniu 14.07.2014r. dokonano wyboru oferty firmy:

Astur Sp.z o. o.
20-827 Lublin
ul. P. Gojowiczyńskiej 9

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, która nie podlega odrzuceniu.

Specjalista ds. obsługi i monitoringu
Dorota WalickaParczew, 01.07.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na organizację 7 - dniowego obozu
integracyjno - edukacyjno - szkoleniowego na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego
wraz z przeprowadzeniem warsztatów psychologicznych i transportem dla uczestników
projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: organizację 7 - dniowego obozu integracyjno - edukacyjno - szkoleniowego na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego wraz z przeprowadzeniem warsztatów psychologicznych i transportem dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: organizacja 7 - dniowego obozu integracyjno - edukacyjno - szkoleniowego na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego wraz z przeprowadzeniem warsztatów psychologicznych i transportem dla 14 osób, w tym: 6 osób w wieku 15-25 lat z rodzin zastępczych i 8 osób w wieku 18-25 lat usamodzielniających się ramach projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w obozie i w związku z tym wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktycznej ilości uczestników (za ilość uczestników faktycznie uczestniczących w obozie).

W ramach organizacji 7 - dniowego obozu integracyjno - edukacyjno - szkoleniowego na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego wraz z przeprowadzeniem warsztatów psychologicznych i transportem Wykonawca zapewni:

• pobyt w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem na pojezierzu łęczyńsko – włodawskim Obiekt albo teren, w którym ma być organizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska;
• organizację jednego obozu, który obejmuje 7 dni pobytowych, w tym 6 noclegów (przyjazd grupy w pierwszym dniu pobytu w godzinach porannych na drugie śniadanie), wyjazd grupy w siódmym dniu pobytu po obiedzie;
• organizację obozu w okresie między 21 lipca a 31 sierpnia 2014r;
• transport w obie strony dla całej grupy autokarem/busem z Parczewa do miejsca realizacji obozu - wyjazd grupy z Parczewa w godzinach porannych, powrót grupy 7 dnia po obiedzie;
• zatrudnienie bądź posiadanie we własnych zasobach odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, tj. wychowawcę wypoczynku/obozu/kolonii i kierownika wypoczynku z niezbędnymi kwalifikacjami w zakresie wypoczynku na okres pobytu całej grupy (tj. wymienione osoby muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku i zgodnie z kwalifikacjami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1695), która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo całej grupy podczas całego 7 - dniowego jej pobytu, w szczególności za 5 osób niepełnoletnich w wieku 15-25 lat z rodzin zastępczych, w tym opieki medycznej.
Organizator wypoczynku powołuje Kierownika wypoczynku który musi spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1695);
• całodzienne wyżywienie, w skład którego wchodzą: śniadanie, dwu daniowy obiad z deserem i sokiem lub kompotem, kolację na terenie ośrodka;
• zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym – toaleta, umywalka, prysznic w każdym pokoju. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, telewizor oraz czajnik bezprzewodowy;
• ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika obozu;
• zorganizowanie minimum 2 spotkań z muzyką przy ognisku/ lub grillu/ połączonych z pieczeniem kiełbas/mięsa z zapewnieniem poczęstunku, w tym: kiełbasy, mięsa, pieczywa, ketchupu, musztardy soków, napojów, herbaty, kawy oraz jednego spotkania integracyjnego z innymi uczestnikami ośrodka;
• opłacenie opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
• sprzęt sportowo-rekreacyjny, np. sprzęt wodny (rowery wodne, kajaki, łódki, żaglówki), boisko sportowe, rowery, stół do tenisa stołowego, rzutki, bilard, badminton itp.);
• naukę pływania dla początkujących lub średniozaawansowanych pod nadzorem instruktora mającego do tego uprawniania lub ratownika;
• rejs żaglówką ze sternikiem na jachcie żaglowym/żaglówce po jeziorze minimum 2 godziny, z podziałem na 2 grupy po 7 osób każda;
• jednodniową autokarową wycieczkę do Włodawy, Orchówka i Sobiboru, w tym zapewni transport, opiekuna grupy i suchy prowiant oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych;
• przedstawienie podstawowych elementów z Survivalu, m.in. poznanie elementów sztuki przetrwania, poznanie rozpoznawania stron świata w terenie, nauka rozpalania ogniska w lesie, budowa szałasu;
• organizację wycieczki rowerowej wraz z piknikiem po okolicy, w tym rowery, opiekuna, prowiant na piknik dla całej grupy;
• bilety wstępu do parku linowego;
• organizację warsztatów psychologicznych "Jak radzić sobie ze złością i wykorzystać jej potencjał w codziennym życiu ?" w wymiarze 10 godz. dydaktycznych na grupę (1 godzina = 45 min.), realizowanych po 5 godzin dydaktycznych dziennie. Warsztaty powinny obejmować m.in następujące zagadnienia: radzenia sobie z trudnymi emocjami, żalem, utratą, zazdrością, porzuceniem, miłością i rozstaniem. Warsztaty prowadzić ma osoba posiadające ukończone studia magisterskie pierwszego stopnia o kierunku psychologia i mająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie.
• niezbędny sprzęt audiowizualny i materiały do realizacji warsztatów, w tym rzutnik, flipchart, mazaki, itp.
• prowadzenia dzienników zajęć z tematyką oraz imienną listą obecności podpisywaną przez uczestników, a także do wystawienia dyplomów/zaświadczeń o ukończonym kursie, zawierających tytuł warsztatów, informację o terminie realizacji oraz wykaz zrealizowanych zagadnień;
• oznakowania dyplomy/zaświadczeń oraz dzienników warsztatów logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wzorem wskazanym przez Zamawiającego;
• przekazanie kopii dzienników warsztatów oraz kopii każdego wydanego dyplomu/zaświadczenia Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego nie później niż 5 dni kalendarzowych po zakończeniu pobytu;
• oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą warsztaty, zawierającym m.in. informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej oraz informacją o realizacji obozu integracyjno-edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie", ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z logo PO KL i EFS w widocznym miejscu na terenie ośrodka.

Wykaz osób uczestniczących w obozie, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obozu.

Do złożenia oferty zapraszamy
- Organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, którzy muszą spełniać wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1695).

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 21 lipca 2014r. do 31 sierpnia 2014r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A, sekretariat,
   do dnia 14.07.2014, do godz. 9.00

5. Okres gwarancji : nie dotyczy

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 14.07.2014, godz. 09.30

7. Warunki płatności:
    przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania

7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80

9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)
- Oświadczenie (plik do pobrania)

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 04.06.2014 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na specjalistę do spraw obsługi
i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III.383.2.2014 na specjalistę do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie".

W terminie do 03.06.2014 r. wpłyneła 1 oferta:
1. Dorota Walicka zam. Koczergi

Dokonano wyboru oferty Pani Doroty Walickiej, zam. Koczergi.

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zapytania cenowego. 

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 26.05.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na specjalistę do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: specjalistę do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie” w 2014r., osobę nie będącą pracownikiem Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie).

2. Przedmiot zamówienia: obsługa administracyjna projektu, promocja działań projektowych, monitoring, sprawozdawczość tj. sporządzanie wniosku o płatność wraz z załącznikiem nr 2 w Podsystemie monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), wspomaganie przebiegu działań projektowych, współpraca z kadrą projektową, utrzymywanie kontaktów i współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi wybrane zadania projektowe, nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, prowadzenie monitoringu i promocji projektu, współpraca z realizatorami działań projektowych, prowadzenie dokumentacji projektu, sporządzanie opisu przedmiotu zapytań ofertowych, zamówień publicznych, przygotowywanie projektu zmian wniosku o dofinansowanie w aktualnie obowiązującym generatorze wniosków.

Wymagania:
a) osoba niebędąca w zatrudnieniu w Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracyw Lublinie),
b) wykształcenie wyższe,
c) dobra znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d) znajomość aktualnie obowiązujących zasad i wytycznych programowych Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) umiejętność samodzielnej pracy w generatorze wniosków EFS,
f) znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel,
g) dobra organizacja pracy,
h) samodzielność i odporność na stres,
i) umiejętność pracy w zespole, samodzielnego podejmowania decyzji,
j) dyspozycyjność.

3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec – grudzień 2014r.(690 godzin)
4. Okres gwarancji okres realizacji projektu j.w.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew;
   3 czerwca 2014 r. godz. 10.00 pokój Nr 3


6. Termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2014 r. godz.12.00
7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
- Koordynator projektu Ewa Buczek.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z dopiskiem na kopercie ,,Dotyczy wyboru specjalisty do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie”

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 26.05.2014 r.    


Informacja o braku rozstrzygnięcia oferty na specjalistę do spraw obsługi
i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego
ze środków EFSw ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że na zapytanie cenowe nie wpłynęła żadna oferta.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 14.05.2014 r.    


Zaproszenie do składania ofert na specjalistę do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: specjalistę do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie”, osobę nie będącą pracownikiem Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie).

2. Przedmiot zamówienia: obsługa administracyjna projektu, promocja działań projektowych, monitoring, sprawozdawczość tj. sporządzanie wniosku o płatność wraz z załącznikiem nr 2 w Podsystemie monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), wspomaganie przebiegu działań projektowych, współpraca z kadrą projektową, utrzymywanie kontaktów i współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi wybrane zadania projektowe, nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, prowadzenie monitoringu i promocji projektu, współpraca z realizatorami działań projektowych, prowadzenie dokumentacji projektu, sporządzanie opisu przedmiotu zapytań ofertowych, zamówień publicznych, przygotowywanie projektu zmian wniosku o dofinansowanie w aktualnie obowiązującym generatorze wniosków.

Wymagania:
a) osoba niebędąca w zatrudnieniu w Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie),
b) wykształcenie wyższe,
c) udokumentowane roczne doświadczenie przy obsłudze administracyjnej wymienionych w pkt. 2 czynności projektowych w ramach POKL
d) dobra znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e) znajomość aktualnie obowiązujących zasad i wytycznych programowych Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) umiejętność samodzielnej pracy w generatorze wniosków EFS,
g) znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel,
h) dobra organizacja pracy,
i) samodzielność i odporność na stres,
j) umiejętność pracy w zespole, samodzielnego podejmowania decyzji,
k) dyspozycyjność.

Do potwierdzenia wymogów niezbędne jest przedłożenie referencji.

3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec – grudzień 2014r.(690 godzin)
4. Okres gwarancji okres realizacji projektu j.w.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew;
   26 maja 2014r. godz. 12 pokój Nr 3


6. Termin otwarcia ofert: 26 maja 2014r. godz.14.00
7. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
- Koordynator projektu Ewa Buczek.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z dopiskiem na kopercie ,,Dotyczy wyboru specjalisty do spraw obsługi i monitorowania projektu systemowego pt. ,, Lepszy start w dorosłe życie”

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 14.10.2013 r.    


Zwrot kosztów dojazdu Kurs racjonalnego gospodarowania
budżetem własnym 2013 r

ZARZĄDZENIE NR 15/2013/EFS
KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PARCZEWIE
z dnia 16 lipiec 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na Kurs gospodarowania budżetem własnym dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" w 2013 r.

na podstawie § 8 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 51/189/2012 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 15 lutego 2012r. oraz Uchwały Nr 68/258/2012 oraz Uchwały Nr 68/259/2012r.Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 30.08.2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadzić Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na Kurs gospodarowania budżetem własnym dla uczestników projektu systemowego ,,Lepszy start w dorosłe życie” w 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zobowiązać pracowników będących realizatorami projektu systemowego ,,Lepszy start w dorosłe życie „ do zapoznania się i przestrzegania zapisów wymienionego regulaminu.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na Kurs gospodarowania budżetem własnym
    dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" w 2013 r. pobierz
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu pobierz
3. Oświadczenie o korzystaniu z dowozu pojazdem kierowanym przez osobę prywatną powierz
4. Umowa użyczenia powierz

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Parczewie


Parczew, 31.07.2013 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III/383/01/13 na przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie”:

W terminie do 30.07.2013 r. wpłynęło 7 ofert:
1. T.T. Ricardo - Junior Sp. z o.o.
00-669 Warszawa ul. E. Plater 12/15

2. INTER Sp. z o.o.
20-857 Lublin ul. Harnasie 21/83

3. ANAS Sp. z o.o.
20-109 Lublin ul. Bernardyńska 12/10

4. Biuro Turystyczne Włóczykij
ul. Orla 2/2 20-022 Lublin

5. IZIS Izabela Bogacka
ul. Sosnowa 12 06-100 Pułtusk

6. Biuro Turystyki ZNP Logostour Sp. z o.o.
Oddział Lubelski 20-033 Lublin ul. Akademicka 4

7. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE
30-353 Kraków ul. Rydlówka 5/113

Na podstawie porównania złożonych ofert, w dniu 31.07.2013 r. dokonano wyboru oferty firmy:
Biuro Turystyczne Włóczykij
ul. Orla 2/2 20-022 Lublin

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, która nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 22.07.2013 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
organizację jednodniowego wyjazdu do Warszawy dla uczestników projektu systemowego
"Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: organizację jednodniowego wyjazdu do Warszawy dla uczestników projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: organizacja jednodniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla 21 osób, w tym: 13 osób w wieku 18 - 25 lat, 6 osób w wieku 15 - 18 lat i 2 dorosłych opiekunów do Warszawy w ramach projektu systemowego "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.
Zamawiający zastrzega, iż liczebność grupy może ulec zmniejszeniu zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start w dorosłe życie" na rok 2013.
W ramach wyjazdu Wykonawca zapewni:
- transport grupy autokarem klimatyzowanym o podwyższonym standardzie z Parczewa do Warszawy - wyjazd grupy z Parczewa o godzinie 6.30 rano
- licencjonowanego pilota, który będzie obecny podczas całego wyjazdu i będzie czuwał nad właściwą realizacją programu
- śniadanie w restauracji na trasie do Warszawy w formie identycznego dla każdego uczestnika zestawu śniadaniowego oraz kawy, herbaty i soku w cenie nie wyższej niż 30 zł na osobę za całość
- udział w seansie kinowym 3D w kinie w Warszawie - film popularno-naukowy
- obiad składający się z przystawki, dania głównego, deseru, kawy, herbaty oraz soku w cenie nie wyższej niż 55 zł na osobę w restauracji na terenie Warszawy przed przedstawieniem w teatrze
- udział w przedstawieniu "METRO" w Teatrze Buffo w Warszawie - seans godz. 16.00
- wyjazd grupy z Warszawy bezpośrednio po przedstawieniu w teatrze
- ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika wyjazdu
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program wyjazdu wraz z harmonogramem
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie rezerwacji biletów w kinie i teatrze w terminie realizacji zamówienia
(w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia rezerwacji miejsc w kinie na dzień składania oferty z powodu nieustalonego repertuaru kinowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie rezerwacji na 14 dni kalendarzowych przed podpisaniem umowy)
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych o prowadzeniu działalność gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych - zgodnie z art. 4 ust.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia: 28 września 2013 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A, sekretariat, do dnia 30 lipca 2013 r., do godz. 9.00
5. Okres gwarancji : nie dotyczy
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 30 lipca 2013 r., godz. 10.00
7. Warunki płatności:przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 20.06.2013 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III/383/01/13 na przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie”:

W terminie do 13.06.2013 r. wpłynęło 5 ofert:
1. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr
KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 66

2. POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Lubelski Oddział Okręgowy
20-323 Lublin ul. Puchacza 6

3. FHU FENIKS
Barbara Chabza - Wieliczko
ul. Króla Rogera 8/70 20- 857 Lublin

4. Lubelska Fundacja Rozwoju
00-120 Warszawa ul. Złota 59
Oddział w Parczewie
21-200 Parczew ul. Plac Wolności 7

5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

Na podstawie porównania złożonych ofert, w dniu 20.06.2013 r. dokonano wyboru oferty firmy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

Uzasadnienie: Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 12.04.2013 r.    


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
realizuje VI edycję projektu "Lepszy start w dorosłe życie" 2013


Udział w projekcie biorą
osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 64 lat z powiatu parczewskiego
osoby usamodzielniające się w wieku od 18 do 25 lat z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu parczewskiego
dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 lat z powiatu parczewskiego

Formy wsparcia w 2013 to m.in.:
• 10 -dniowy pobyt rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych
• szkolenia, warsztaty psychologiczne
• pomoce naukowe dla dzieci z rodzin zastępczych
• wyjazd edukacyjno - integracyjny dla osób usamodzielniających się i dzieci z rodzin zastępczych

www.pcpr.parczew.pl


Parczew, 02.11.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na sprzedaż i dostawę 8 laptopów.

2. W terminie do dnia 31.10.2012 r. do godz. 10:00 wpłynęło 12 ofert:

L.p Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena łączna netto Cena łączna brutto Uwagi
1. Netrix Group Sp. z o.o. 20-315 Lublin
Al. W. Witosa 3
18 496,00 22 750,08
2. YAMO Sp. z o. o. Oddział Katowice ul. Roździeńskiego 188b 40-203 Katowice 16 792,00 20 654,16
3. SLASH Sp. z o.o. ul. Żenczykowskiego 2c 00-707 Warszawa 18 048,00 22 199,04
4. Cezar Sp. z o.o. ul. Jaśminowa 1a 05-825 Grodzisk Mazowiecki 19 680,00 24 206,40
5. P.U.H. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29 20-709 Lublin 17 200,00 21 156,00
6. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o. ul. Piasta 16 15-044 Białystok 16 968,00 20 870,64
7. Net Center Tomasz Kaczmarczyk ul. Derkacza 5 44-114 Gliwice 21 080,00 25 928,40
8. eWINit s.c ul. Śliczna 58/24 50-566 Wrocław 17 304,00 21 283,92
9. F.H. W & G Wojciech Konieczny Pl. Wolności 8 59-400 Jawor 18 861,76 23 200,00
10. LCK Sp. z o.o. ul. Staszica 12/3 20-081 Lublin 18 536,58 22 800,00
11. VIVID Olga Milewska ul. Celulozy 17N 04-986 Warszawa 20 920,00 25 731,60
12. MX Solution Sp. z o.o. Aleja Poprzeczna 82 51-167 WROCŁAW 17 712,00 21 785,76

3. W dniu 02.11.2012 dokonano wyboru oferty nr 2:

YAMO Sp. z o. o.
Oddział Katowice
ul. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice


Uzasadnienie:
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki określone w ogłoszonym zapytaniu cenowym, jednocześnie zaoferowana kwota jest najkorzystniejsza i ma w pełni pokrycie w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start w dorosłe życie" na rok 2012.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 29.10.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na sprzedaż i dostawę 8 laptopów oraz programu antywirusowego - Kaspersky Business Space Security w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie".

2. W terminie do dnia 26.10.2012 r. wpłynęło 7 ofert:

Nr oferty Nazwa Adres
1. Netrix Group Sp. z o.o. 20-315 Lublin
Al. W. Witosa 3
2. NAPEX SYSTEM SP. Z O.O. 00-108 Warszawa
ul. Zielna 39
3. PIW Komserwis Sp. z o.o. I15-044 Białystok
ul. Piasta 16
4. YAMO Sp. z o. o. Oddział Katowice 40-203 Katowice
ul. Roździeńskiego 188b
5. F.H. W & G Wojciech Konieczny 59-400 Jawor
Pl. Wolności 8
6. SLASH Sp. z o.o. 00-707 Warszawa
ul. Żenczykowskiego 2c
7. FORCOM Sp. z o. o 20-612 Lublin
ul. Głęboka 8a

3. W dniu 26.10.2012 dokonano wyboru oferty nr 3:

PIW Komserwis Sp. z o.o.
15-044 Białystok
ul. Piasta 16


Uzasadnienie:
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 22.10.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
sprzedaż i dostawę 8 laptopów w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie"
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL,
Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/9/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż i dostawę 8 laptopów

2. Przedmiot zamówienia:

LAPTOPY - 8 SZTUK
Lp. Parametr Wymagania minimalne
(wymienić)
1. Przekątna ekranu LCD 15.6 cali
2. Nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli
3. Procesora Intel® Core™ i5
4. Wielkość pamięci RAM 4 GB
5. Typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz)
6. Interfejs i pojemność dysku twardego Serial ATA 500 GB
7. Napęd optyczny DVD+/-RW DL
8. Karta graficzna Zintegrowana
9. Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, stereo
10. Czytnik kart pamięci SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick
11. Komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth
12. Interfejsy 2x USB
13. Dodatkowe wyposażenie kamera 0.3 Mpix
14. System operacyjny Windows 7 Home Premium
15. Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 PL BOX dla Użytkowników Domowych i Uczniów
16. Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym

3. Termin realizacjizamówienia: 14 listopada 2012 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 31 października 2012 r. do godz. 10.00
6. Termin otwarcia ofert: 31 października 2012 r. o godz. 10.15
7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku / faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 19.10.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie".

2. W terminie do dnia 19.10.2012 r. wpłynęła 1 oferta:

ALMA Spółka Jawna
Zakład Pracy Chronionej
J.W. i A. Sidor
21-200 Parczew
ul. Polna 42


3. W dniu 19.10.2012 dokonano wyboru oferty:

ALMA Spółka Jawna
Zakład Pracy Chronionej
J.W. i A. Sidor
21-200 Parczew
ul. Polna 42


Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 17.10.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
sprzedaż i dostawę 8 laptopów oraz programu antywirusowego - Kaspersky Business Space Security w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie"
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL,
Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/8/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż i dostawę 8 laptopów oraz programu antywirusowego - Kaspersky Business Space Security

2. Przedmiot zamówienia:

LAPTOPY - 8 SZTUK
Lp. Parametr Wymagania minimalne
(wymienić)
1. Przekątna ekranu LCD 15.6 cali
2. Nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli
3. Procesora Intel® Core™ i5
4. Wielkość pamięci RAM 4 GB
5. Typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz)
6. Interfejs i pojemność dysku twardego Serial ATA 500 GB
7. Napęd optyczny DVD+/-RW DL
8. Karta graficzna Zintegrowana
9. Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, stereo
10. Czytnik kart pamięci SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick
11. Komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth
12. Interfejsy 2x USB
13. Dodatkowe wyposażenie kamera 0.3 Mpix
14. System operacyjny Windows 7 Home Premium
15. Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 PL BOX dla Użytkowników Domowych i Uczniów
16. Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym


PROGRAM ANTYWIRUSOWY - Kaspersky Business Space Security
Lp. Cechy produktu
1. Producent KasperskyLab
2. Klasa produktu ochrona i bezpieczeństwo danych
3. Rodzina Kaspersky BusinessSpace Security
4. Typ licencji komercyjna
5. Ważność licencji 24 miesiące
6. Wersja produktu licencja elektroniczna imienna na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
7. Wersja językowa polska
8. Dodatkowe informacje Licencja na: 9 stacji roboczych i 1 serwer Możliwość przedłużenia obecnej licencji, która wygasa w październiku 2012 r.

3. Termin realizacjizamówienia:
09 listopada 2012 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 26 października 2012 r., do godz. 10.00  
6. Termin otwarcia ofert: 26 października 2012 r., godz. 10.15.
7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku / faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 16.10.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu
"Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL,
Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/7/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: organizacja spotkania integracyjno - promocyjnego dla 140 osób w godzinach od 11.00 do 15.00 . Spotkanie powinno być zorganizowane na terenie Parczewa, w miejscu łatwo dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich, z zapewnieniem sprzętu nagłaśniającego i sprzętu audiowizualnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji multimedialnych i prelekcji w formie wykładów. W ramach spotkania zapewniony zostanie poczęstunek w formie szwedzkiego stołu z kawą, herbatą, wodą oraz sokami owocowymi i ciastem oraz obiad składający się z dwóch dań i deseru dla każdego z uczestników spotkania. Dla 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniony zostanie transport z miejsca zamieszkania na miejsce organizacji spotkania i z powrotem z następujących miejscowości (odległości podane w przybliżeniu +/- 2 km):

1. Białka, odległość od Parczewa 14 km - 1 osoba
2. Plebania Wola, odległość od Parczewa 7 km – 2 osoby na kulach,
3. Kolonia Kolano, odległość od Parczewa 13 km - 1 osoba,
4. Parczew:
ul. Spółdzielcza Nr 11 - 1 osoba na wózku inwalidzkim, Nr 19 - 1 osoba,
ul. Szenwaldzka 17 - 1 osoba, ul. Dworcowa 30 - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
ul. Mickiewicza 55 - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
ul. 11 Listopada Nr 68 - 1 osoba na wózku inwalidzkim, Nr 88A - 1 osoba,
ul. Polna Nr 71 – 1 osoba, Nr 55 – 1 osoba
5. Radcze, odległość od Parczewa 18 km - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
6. Nowe Mosty, odległość od Parczewa 35 km - 2 osoby na wózkach inwalidzkich
7. Stępków, odległość od Parczewa 6 km - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
8. Stary Orzechów odległość od Parczewa 25 km - 1 osoba,
9. Kalinka odległość od Parczewa 18 km – 1 osoba na wózku inwalidzkim,
10. Królewski Dwór odległość od Parczewa 4 km – 1 osoba.

3. Termin realizacji zamówienia: 29 listopada 2012 r.
4. Okres gwarancji: okres realizacji projektu
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 19 października 2012 r., do godz. 12.00  
6. Termin otwarcia ofert: 19 października 2012 r., godz. 12.15.
7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku / faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 16.10.2012 r.    


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
nr PCPR.K.EB.III.385.6.12

na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2. - ZŁOŻONA OFERTA ZAWIERA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ. Wykonawca potwierdził, iż jest to rażąco niska cena.


Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 20.09.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu
"Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL,
Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/6/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
na organizację spotkania integracyjno-promocyjnego w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: organizacja spotkania integracyjno - promocyjnego dla 140 osób w godzinach od 11.00 do 15.00 . Spotkanie powinno być zorganizowane na terenie Parczewa, w miejscu łatwo dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich, z zapewnieniem sprzętu nagłaśniającego i sprzętu audiowizualnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji multimedialnych i prelekcji w formie wykładów. W ramach spotkania zapewniony zostanie poczęstunek w formie szwedzkiego stołu z kawą, herbatą, wodą oraz sokami owocowymi i ciastem oraz obiad składający się z dwóch dań i deseru dla każdego z uczestników spotkania.
Dla 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniony zostanie transport z miejsca zamieszkania na miejsce organizacji spotkania i z powrotem z następujących miejscowości (odległości podane w przybliżeniu +/- 2 km):
1. Białka, odległość od Parczewa 14 km - 1 osoba
2. Plebania Wola, odległość od Parczewa 7 km – 2 osoby na kulach,
3. Kolonia Kolano, odległość od Parczewa 13 km - 1 osoba,
4. Parczew ul. Spółdzielcza Nr 11 - 1 os. na wózku inwalidzkim , Nr 19, - 1 os., Szenwaldzka 17- 1 os., Dworcowa 30 - 1 os. na wózku inwalidzkim , Mickiewicza 55 1 os. na wózku inwalidzkim, 11 Listopada Nr 68 - 1 os. na wózku inwalidzkim, Nr 88A - 1 os., ul. Polna Nr 71 – 1 os., Nr 55 – 1 osoba
5. Radcze, odległość od Parczewa 18 km - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
6. . Nowe Mosty, odległość od Parczewa 35 km -2 osoby na wózkach inwalidzkich
7. Stępków, odległość od Parczewa 6 km - 1 osoba na wózku inwalidzkim,
8. Stary Orzechów odległość od Parczewa 25 km - 1 osoba,
9. Kalinka odległość od Parczewa 18 km – 1 osoba na wózku inwalidzkim,
10. Królewski Dwór odległość od Parczewa 4 km – 1 osoba.

3. Termin realizacji zamówienia: 29 listopada 2012 r.
4. Okres gwarancji: okres realizacji projektu
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 12 października 2012 r., do godz. 13.00  
6. Termin otwarcia ofert: 12 października 2012 r., godz. 13.30.
7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku / faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 07.09.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Lepszy start w dorosłe życie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na organizację jednodniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla 27 osób do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

2. W terminie do dnia 07.09.2012 r. wpłynęły 1 oferta:

Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o.
00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
Oddział Lubelski
20-033 Lublin
ul. Akademicka 4


3. W dniu 07.09.2012 dokonano wyboru oferty:

Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o.
00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
Oddział Lubelski
20-033 Lublin
ul. Akademicka 4


Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 22.08.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego PCPR.K.EB.III.383/4/12 na przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie"
2. W terminie do dnia 20.08.2012 r. wpłynęły 2 oferty:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15 20-109 Lublin

2. Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa
Oddział w Parczewie ul. Plac Wolności 7 21-200 Parczew


3. W dniu 22.08.2012 dokonano wyboru oferty:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15 20-109 Lublin


Uzasadnienie:
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 22.08.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
organizację jednodniowego wyjazdu dla 27 osób do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/5/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
organizację jednodniowego wyjazdu dla 27 osób do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia:
organizacja jednodniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla 27 osób, w tym: 17 osób w wieku 18 - 25 lat, 8 osób w wieku 15 - 18 lat i 2 dorosłych opiekunów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Zamawiający zastrzega, iż liczebność grupy może ulec zmniejszeniu zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start w dorosłe życie" na rok 2012.

W ramach wyjazdu Wykonawca zapewni:
- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie: wszystkie wystawy stałe i seans 2D w planetarium
- licencjonowanego pilota, który będzie obecny podczas całego wyjazdu i będzie czuwał nad właściwą realizacją programu
- transport grupy autokarem klimatyzowanym o podwyższonym standardzie z Parczewa do Warszawy i z powrotem: wyjazd grupy z Parczewa o godzinie 7.00 rano, wyjazd grupy z Warszawy o godzinie 18.00 (godzina wyjazdu grupy z Warszawy może ulec zmianie w zależności od przebiegu wyjazdu, o czym zadecydować mogą opiekunowie grupy jako przedstawiciele Zamawiającego)
- śniadanie w restauracji na trasie w stronę Warszawy w formie identycznego dla każdego uczestnika zestawu śniadaniowego oraz kawy, herbaty i soku w cenie nie wyższej niż 40 zł na osobę za całość
- obiad po zakończeniu zwiedzania w restauracji na Starym Mieście w Warszawie składający się z przystawki, dania głównego, deseru, kawy, herbaty oraz soku w cenie nie wyższej niż 60 zł na osobę
- ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika wyjazdu
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program wyjazdu wraz z harmonogramem
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie rezerwacji biletów w terminie realizacji zamówienia (wystawy stałe i planetarium)
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych o prowadzeniu działalność gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych - zgodnie z art. 4 ust.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia: 20 października 2012 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 07 września 2012 r., do godz. 11.00
5. Okres gwarancji : nie dotyczy
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 07 września 2012 r., godz. 11.15, pokój nr 3.
7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80
9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 03.08.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia
w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/4/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia z następujących dziedzin i zgodnie z następującymi warunkami:

2.1. Kurs kierowcy - operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym i wymianą butli gazowych LPG oraz egzaminem przed UDT
- dla 2 osób;
- miejsce realizacji: Lublin;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami;
- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie kursantów, badanie lekarskie, materiały szkoleniowe;
- kurs kończy sie wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawniających do obsługi wózka
  widłowego wraz z CERTYFIKATEM UDT ważnym w krajach UE.

2.2. Kurs prawa jazdy kategorii B
- dla 5 osób;
- miejsce realizacji: 2 osoby - Parczew, 3 osoby - Lublin;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami;
- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie kursantów, badanie lekarskie, materiały szkoleniowe, egzamin państwowy (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu bez względu na jego wynik);
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami określającymi m.in.: zakres tematyczny, ilość godzin teoretycznych i praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B;
- Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń o ukończonym szkoleniu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2005 Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.)

2.3. Kurs prawa jazdy kategorii A
- dla 1 osoby;
- miejsce realizacji: Parczew;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem;
- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie kursanta, badanie lekarskie, materiały szkoleniowe, egzamin państwowy (przez egzamin państwowy Zamawiający rozumie jednorazowe odbycie przez kursanta egzaminu państwowego na zakończenie kursu bez względu na jego wynik);
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami określającymi m.in.: zakres tematyczny, ilość godzin teoretycznych i praktycznych kursu prawa jazdy kategorii A;
- Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2005 Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.)

2.4. Stylizacja paznokci - 30 godzin (1 godz. x 45 min)
- dla 1 osoby;
- miejsce realizacji: Parczew;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem;
- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie kursanta, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe;
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
- Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 Nr 31, poz. 216).

2.5. Kurs kosmetologii i wizażu - 40 godzin (1 godz. x 45 min)
- dla 1 osoby;
- miejsce realizacji: Parczew;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantem;
- Wykonawca zapewnia ubezpieczenie kursanta, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe;
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu, wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
- Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 Nr 31, poz.216).

2.6. Kurs fryzjerski I stopnia: 40 godzin (1 godz. x 45 min)
- dla 3 osób;
- miejsce realizacji: 2 osoby - Parczew, 1 osoba - Lublin;
- terminy spotkań ustalane przez Wykonawcę indywidualnie z kursantami;
- Wykonawca zapewnia , ubezpieczenie kursantów, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe;
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy program kursu,wraz z podaniem ilości godzin teoretycznych i praktycznych;
- Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 Nr 31, poz. 216).

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach o podanym w zapytaniu cenowym zakresie tematycznym (Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego).

3. Termin realizacji zamówienia od 01 września 2012 do 15 grudnia 2012
4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 20 sierpnia 2012 r., do godz. 12.00;

6. Termin otwarcia ofert:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
pokój nr 3, dnia 20 sierpnia 2012 r., godz. 12.15

7. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie
tel/fax: (83) 355 15 80

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)
- Oświadczenie (plik do pobrania)


Parczew, 03.08.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Lepszy start w dorosłe życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie".

2. W terminie do dnia 31.07.2012 r. wpłynęła 1 oferta:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74A, I p. 20-094 Lublin


3. W dniu 31.07.2012 dokonano wyboru oferty:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74A, I p. 20-094 Lublin


Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 23.07.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew)

w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy:PCPR.K.EB.III.383/3/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Trening Zastępowania Agresji (ART) zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy według następującego porządku:

I grupa - 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia - Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla dorosłych - łącznie: 36 godzin - 2 spotkania x 3 godz. w tygodniu

II grupa - 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia - Trening Zastępowania Agresji (ART) dla młodzieży - 36 godzin - 2 spotkania x 3 godz. w tygodniu

w terminie: 16 sierpień 2012 - 15 grudnia 2012

Zamawiający zastrzega, iż liczebność grupy może ulec zmniejszeniu zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start w dorosłe życie" na rok 2012.

Zamawiający wymaga 2 trenerów na każdą z grup, z których przynajmniej jeden zobowiązany jest posiadać odpowiednie kompetencje - certyfikat trenerski Trenera Treningu Zastępowania Agresji ART. Kserokopie wymaganych dokumentów należy dołączyć do oferty.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A, pokój nr 3,
do dnia 31 lipca 2012 r., godz. 10.30


5. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie tel/fax: (83) 355 15 80

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 20.07.2012 r.    


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
nr PCPR.K.EB.III.383/2/12


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/2/12

na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2. - NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY


Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 16.07.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew)

w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy:PCPR.K.EB.III.383/2/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Przedmiot zamówienia:przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w formie Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia oraz dla 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia w sali szkoleniowej na terenie Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Trening Zastępowania Agresji (ART) zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy według następującego porządku:

I grupa - 17 osób w wieku od 18 do 25 roku życia - Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla dorosłych - łącznie: 36 godzin - 2 spotkania x 3 godz. w tygodniu

II grupa - 8 osób w wieku od 15 do 18 roku życia - Trening Zastępowania Agresji (ART) dla młodzieży - 36 godzin - 2 spotkania x 3 godz. w tygodniu

w terminie: 01 sierpień 2012 - 15 grudnia 2012

Zamawiający wymaga 2 trenerów na każdą z grup. Każdy z trenerów zobowiązany jest posiadać kompetencje (certyfikat trenerski) i uprawnienia (licencja Instytutu Amity). Kserokopie wymaganych dokumentów należy dołączyć do oferty.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A,
sekretariat, do dnia 20 lipca 2012 r., do godz. 10.00,
miejsce i termin otwarcia ofert: 20 lipca 2012 r., godz. 10.30, pokój nr 3.


5. Warunki płatności przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie tel/fax: (83) 355 15 80

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)


Parczew, 12.07.2012 r.    


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Lepszy start w dorosłe życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania cenowego na transport 103 osób niepełnosprawnych i 17 opiekunów (łącznie 120 osób) autokarem o podwyższonym standardzie z klimatyzacją z Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) do Jarosławca (województwo zachodniopomorskie, dla każdej transportowanej osoby w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. W terminie do dnia 10.07.2012 r. wpłynęło 6 ofert:


Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria
(wymienić)
Oferowana cena
netto/ brutto
1. USŁUGI TRANSPORTOWE Przewóz Osób
Krystyna Ciołek
23 -230 Trzydnik Duży Marynopole 46
Cena 100% 23 220,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMEL"
Paweł Gryczka
20- 810 Lublin ul. Sławinkowska 108
Cena 100% 25 423,20 zł
3. USŁUGI TRANSPORTOWE DROGOWE OSOBOWE I TOWAROWE "EDGAB" s.c. Gorzel Edward, Gorzel Gabriel
20-334 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 40/37
Cena 100% 24 840,00 zł
4. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe
Sławomir Siwek Lisów 17 D
21-100 Lubartów
Cena 100% 21 700,00 zł
5. Kawęcki Grzegorz PPHU "GRZEŃ" Transport Krajowy i Międzynarodowy ul. Kusocińskiego 10
21-560 Międzyrzec Podlaski
Cena 100% -------
6. P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak
24-220 Niedrzwica Duża Strzeszkowice Duże 311
Cena 100% 23 000,00 zł


3. Na podstawie porównania złożonych ofert, w dniu 10.07.2012 dokonano wyboru oferty:

Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Sławomir Siwek
Lisów 17 D
21-100 Lubartów

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Zapytaniu cenowym kryteriów oceny ofert.

Ewa Buczek
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w ParczewieParczew, 02.07.2012 r.    


Zaproszenie do składania ofert na:
transport 103 osób niepełnosprawnych i 17 opiekunów (łącznie 120 osób) autokarem o podwyższonym standardzie z klimatyzacją z Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) do Jarosławca (województwo zachodniopomorskie, Powiat Sławieński, Gmina Postomino) i z powrotem oraz ubezpieczenie NNW dla każdej transportowanej osoby

w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.


Znak sprawy: PCPR.K.EB.III.383/1/12

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia ofert na:
transport 103 osób niepełnosprawnych i 17 opiekunów (łącznie 120 osób) autokarem o podwyższonym standardzie z klimatyzacją z Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) do Jarosławca (województwo zachodniopomorskie, Powiat Sławieński, Gmina Postomino) i z powrotem oraz ubezpieczenie NNW dla każdej transportowanej osoby w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Przedmiot zamówienia: transport 103 osób niepełnosprawnych i 17 opiekunów (łącznie 120 osób) autokarem o podwyższonym standardzie z klimatyzacją z Parczewa (województwo lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Parczew) do Jarosławca (województwo zachodniopomorskie, Powiat Sławieński, Gmina Postomino) i z powrotem oraz ubezpieczenie NNW dla każdej transportowanej osoby w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

2. Termin i sposób realizacji zamówienia:

I tura: 70 osób

03.08.2012:
wyjazd o godz. 19.00 z Parczewa
- parking przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Al. Jana Pawła II do Jarosławca - NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody Sanatorium "Panorama Morska" 76-107 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 15

17.08.2012:
wyjazd o godz. 15.00 z Jarosławca
- NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody Sanatorium "Panorama Morska" 76-107 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 15 do Parczewa - parking przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Al. Jana Pawła II

II tura: 50 osób

16.08.2012:
wyjazd o godz. 19.00 z Parczewa
- parking przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Al. Jana Pawła II do Jarosławca - NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody Sanatorium "Panorama Morska" 76-107 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 15

30.08.2012:
wyjazd o godz. 15.00 z Jarosławca
- NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody Sanatorium "Panorama Morska" 76-107 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 15 do Parczewa - parking przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Al. Jana Pawła II

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w każdej turze 2 kierowców w każdym autobusie w każdą stronę. Każdy kierowca powinien posiadać aktualne badania i uprawnienia do kierowania autobusem.

3. Okres gwarancji: sierpień 2012 rok
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2a, pokój nr 3, do dnia 10.07.2012 godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2012, godz. 12.30

5. Warunki płatności: przelew na podstawie rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Koordynator projektu Ewa Buczek - Kierownik PCPR w Parczewie tel/fax: (83) 355 15 80
7. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


Załącznik:
- Zapytanie cenowe (plik do pobrania)Parczew, 20.06.2012 r.    


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
realizuje V edycję projektu
"Lepszy start w dorosłe życie" w 2012 rokuUdział w projekcie biorą

• osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 64 lat ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu parczewskiego
• osoby usamodzielniające się w wieku od 18 do 25 lat z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu parczewskiego
• dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 lat z powiatu parczewskiego

Formy wsparcia w 2012 roku:
- pobyt rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych nad polskim morzem
- szkolenia dla osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się
- warsztaty psychologiczne dla osób usamodzielniających się i dzieci z rodzin zastępczych
- pomoce naukowe dla dzieci z rodzin zastępczych
- wyjazd edukacyjno - integracyjny dla osób usamodzielniających się i dzieci z rodzin
  zastępczych


Parczew, 12.06.2012 r.    


WSTĘPNE ROZEZNANIE CENOWE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza do złożenia wstępnej wyceny (oszacowania wartości zamówienia) z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie 14-dniowego pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego nad polskim morzem dla 103 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat i 17 opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z organizacją szkolenia z kreowania własnego wizerunku i treningu radzenia sobie ze stresem, w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie", współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Termin realizacji zamówienia:
- I tura - od dnia 4 sierpnia 2012 r. do dnia 18 sierpnia 2012 r.
- II tura - od dnia 18 sierpnia 2012 r. do dnia 1 września 2012 r.

Pobyt obejmuje: 14 dni pobytowych dla 120 osób (w tym 103 osób niepełnosprawnych i 17 opiekunów) i odbędzie się w dwóch turach:
- I tura - 70 osób (53 osoby niepełnosprawne i 17 opiekunów), w tym organizacja szkolenia z kreowania własnego wizerunku dla 53 osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 godz. oraz organizacja treningu radzenia sobie ze stresem dla 53 osób niepełnosprawnych w wymiarze 8 godzin.
- II tura - 50 osób niepełnosprawnych, w tym organizacja szkolenia z kreowania własnego wizerunku dla 50 osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 godzin oraz organizacja treningu radzenia sobie ze stresem dla 50 osób niepełnosprawnych w wymiarze 8 godzin.

Szczegółowy opis wstępnej wyceny przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Osoba do kontaktu:
Ewa Buczek tel. (83) 355 15 80, e-mail: pcprparczew@wp.pl

Termin składania wstępnej wyceny:
do dnia 14 czerwca 2012 r. do godz. 15.00.

Wstępną wycenę można dostarczyć na dołączonym formularzu (załącznik nr 2):
• za pomocą telefaksu na nr (83) 355 15 80
• drogą elektroniczną na e-mail: pcprparczew@wp.pl
• pisemnie na adres – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A.
• osobiście: 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A (sekretariat).

/-/ Ewa Buczek
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Parczewie


Załączniki:
- Szczegółowy opis wstępnej wyceny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
- Wzór formularza, na którym należy złożyć wstępną wycenę (załącznik nr 2)


Niniejsze zaproszenie do złożenia wstępnej wyceny, której celem jest oszacowanie wartości zamówienia, nie stanowi zobowiązania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie do zawarcia umowy.


Rozeznanie niniejsze nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

SPOTKANIE w ramach projektu
"Lepszy start w dorosłe życie"
24 listopada 2011 roku

W czwartek, 24.11.2011, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym ALMA w Parczewie odbyło się Spotkanie integracyjno-promocyjne w ramach projektu "Lepszy start w dorosłe życie".
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, członkowie zespołu projektowego i zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych władz, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Celem spotkania było podsumowanie IV edycji projektu "Lepszy start w dorosłe życie".
Podczas spotkania przedstawiono szczegółowo działania realizowane w ramach projektu w 2011 roku. Odbyła się także prelekcja na temat zakładania działalności gospodarczej oraz na temat sytuacji osób niepełnosprawnych: sposobu postrzegania ich przez otoczenie, myślenia o sobie i funkcjonowania w dzisiejszym świecie, wygłoszona przez psychologa Panią Justynę Surowiec, która w tym roku prowadziła poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu "Lepszy start w dorosłe życie". Prelekcja ta spodobała się bardzo słuchaczom ze względu na interesującą formę - wykład połączony ze zdjęciami i muzyką.
Spotkanie integracyjno-promocyjne zakończyło się wspólnym obiadem.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał Broszurę informacyjną o projekcie, do lektury, której zapraszamy także i Państwa.

LEPSZY START
W DOROSŁE ŻYCIE

Projekt systemowy realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Parczewie


2008-2013


BROSZURA
INFORMACYJNA


Parczew, 24 listopada 2011Kliknij w ikonkę by otworzyć BROSZURĘ INFORMACYJNĄPROGRAM
Spotkanie integracyjno - promocyjne
w ramach IV edycji projektu
"Lepszy start w dorosłe życie"
24 listopada 2011 r.

Ośrodek konferencyjno - szkoleniowy "ALMA"
ul. Polna 42, 21-200 Parczew


10.00 - 10.30  Rejestracja uczestników

10.30 - 10.45  Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania Pani Ewa Buczek - Kierownik PCPR
                     w Parczewie, koordynator projektu "Lepszy start w dorosłe życie"

10.45 - 11.10  Prezentacja IV edycji projektu "Lepszy start w dorosłe życie" 2011,
                     Pani Alicja Wróblewska, asystent koordynatora projektu "Lepszy start w dorosłe życie"

11.10 - 11.55  "Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą"
                     Pan Dariusz Bartoszewski, ekonomista

11.55 - 12.20  przerwa kawowa

12.20 - 13.05  "Od poczwarki do motyla" - prelekcja dotycząca niepełnosprawności
                     Pani Justyna Surowiec, psycholog

13.05 - 13.15  Przedstawienie wstępnego projektu działań planowanych dob realizacji w 2012 roku,
                     podsumowanie spotkania Pani Ewa Buczek, Kierownik PCPR w Parczewie,
                     koordynator projektu "Lepszy start w dorosłe życie"

13.15 - 14.00  Wspólny obiad


Copyright © 2004 MontZbi -