logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana jest bezpośrednio zarządowi powiatu, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej - własne i z zakresu administracji rządowej, oraz przyjęte przez powiat w drodze porozumień administracyjnych.
Placówka jest kierowana przez Panią Ewę Buczek

 
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
E-mail: pcpr@parczew.pl


                                                          


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
"AKTYWNY SAMORZĄD" - 2017

Powiat Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew


Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, w szczególności: kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,

oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcję narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 : pomoc zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresatami są osoby posiadające:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
Adresatami programu są osoby posiadające:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym jeśli są zatrudnione,
• potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, - refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu
Adresatami programu są osoby posiadające:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym jeśli są zatrudnione ,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

Wnioski studenci/studentki składają w miejscu zamieszkania

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

1. w modułach I i II – posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. w module II - przerwa w nauce.
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1. Obszar A, Obszar B- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 (wózek naprawa) i 4 (proteza naprawa) - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 1, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
1. pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wnioski można będzie pobrać w siedzibie PCPR w Parczewie oraz na stronie internetowej www.bip.pcprparczew.pl
Przyjmowanie wniosków:
MODUŁ II - do 30 marca (semestr letni) do 10 października (semestr zimowy)
MODUL I - w trybie ciągłym od 01 marca do 30 sierpnia 2017 roku

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a lub pod numerem telefonu: 83 355 15 80

Dokumenty do pobrania:
1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku ...
2. WNIOSEK „O” – część A MODUŁ I (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013 z dnia 16.04.2013r. Kierownika PCPR w Parczewie ...
3. WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 z dnia 16.04.2013r. Kierownika PCPR w Parczewie ...
4. Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 1 ...
5. Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2 ...
6. Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2 ...
7. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2 ...
8. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3 ...
9. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4 ...
10. Moduł I/Obszar D ...
11. Moduł II ...
12. Zaświadczenie, MODUŁ II ...
13. Zaświadczenie lekarskie MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1 ...
14. Zaświadczenie lekarskie MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1 ...
15. Oświadczenie o wysokości dochodów ...
16. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON ...
17. Oświadczenie wnioskodawcy ...


Parczew, 15.11.2016 r.    
    
Wprowadzono zmiany w pilotażowym programie
„Aktywny samorząd” w 2016 roku

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku więcej informacji można znaleźć na stronie PFRON.                                                          


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
"AKTYWNY SAMORZĄD" - 2016

Powiat Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew


Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, w szczególności: kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,

oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcję narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 : pomoc zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,


Adresatami są osoby posiadające:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

Adresatami programu są osoby posiadające:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym jeśli są zatrudnione,
• potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Adresatami programu są osoby posiadające:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym jeśli są zatrudnione ,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Adresatami programu są osoby posiadające:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

Wnioski studenci/studentki składają w miejscu zamieszkania

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1. w modułach I i II – posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1. Obszar A, Obszar B- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 (wózek naprawa) i 4 (proteza naprawa) - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 1, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
1. pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wnioski można będzie pobrać w siedzibie PCPR w Parczewie oraz na stronie internetowej www.bip.pcprparczew.pl

Przyjmowanie wniosków:
MODUŁ II - do 30 marca (semestr letni) do 10 października (semestr zimowy)
MODUL I - w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2016 roku


Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a lub pod numerem telefonu: 83 355 15 80

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

2. Wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu, realizator programu składa we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON. Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 26 lutego 2016 roku.
3. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu upływa w dniu 18 marca 2016 roku.
4. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON mogą podejmować decyzję o przywróceniu realizatorowi programu terminu związanego z realizacją programu. Przekroczenie przez realizatora programu terminu określonego w ust. 3 może skutkować zmniejszeniem wysokości środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu.
5. Warunkiem przystąpienia realizatora programu do realizacji programu jest złożenie oświadczenia o nieposiadaniu:
1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,

przy czym ww. wymagania dotyczą jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego odpowiedzialnej za realizację programu, a także jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego składającej wystąpienie o przyznanie środków PFRON na realizację programu (o ile jest inna).

6. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy oraz samorządy powiatowe, którzy/które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili/ nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawcy) lub wystąpienia (w przypadku samorządu powiatowego).
7. W ramach działań promocyjnych realizator programu poinformuje o możliwości uzyskania wsparcia w module II przez osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa w programie, w szczególności co najmniej szkoły ponadgimnazjalne, w tym ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne oraz placówki z oddziałami integracyjnymi z terenu swojego działania.
8. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

9. W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

10. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
11. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

12. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
1) z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
2) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

13. Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), o której mowa w ust. 9 pkt 3 oraz ust. 10, ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:
1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

14. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2,

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
15. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
16. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

17. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2,
2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

18. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
19. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej (wymaganej) przez realizatora programu.

20. Maksymalny koszt wynagrodzenia za jedną opinię eksperta PFRON wynosi:
1) w przypadku pierwszej wizyty - 300 zł brutto,
2) w przypadku kolejnej wizyty - 150 zł brutto.
21. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków:
1) opinia eksperta PFRON wydana w 2015 roku do wniosku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku - do dnia 31 grudnia 2016 roku,
2) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2015 roku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 grudnia 2016 roku,
3) wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów,
4) wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach kalendarzowych),

5) odnośnie częstotliwości udzielania pomocy w ramach modułu I:
a) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 programu dotyczy:
– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
– tego samego celu pomocy, przez który należy rozumieć przedmiot dofinansowania określony ogólnie w danym zadaniu,
– w przypadku Obszaru B – Zadanie nr 1: beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON,

b) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 programu dotyczy:
– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
– gwarancji, dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON,
– w przypadku Obszaru C – Zadanie nr 2: beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie, nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu,

6) odnośnie podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 programu:
a) dotyczyć może ona także okresów obowiązujących w ramach innych zadań finansowanych ze środków PFRON,
b) do okoliczności wymienionych w rozdziale VI ust. 6 pkt 1 należą także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, powodujące, że nie może on korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

22. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach modułu I:
1) ekspertem, o którym mowa w rozdziale X ust. 5 programu nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku,
2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w pkt 1, powinien potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy,
3) ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu będzie stosował punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania; ustalenie zbioru kryteriów i ich wag należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 23; udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości ostatecznej puli środków PFRON przekazanych realizatorowi programu.

23. Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie nr 3 - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku; przy czym ww. kryteria preferencyjne powinny być uwzględnione w punktowym systemie oceny wniosków w ten sposób, że najwyższą liczbę punktów w zakresie preferencyjnym otrzyma wniosek dotyczący osoby niepełnosprawnej studiującej (25% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku); pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu,
2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a - nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

24. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
25. Zakres pojęć - ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:
1) aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
a) zatrudnienie, lub
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;
2) opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
3) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki;

4) dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
5) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

6) dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

7) ekspercie PFRON (w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom PFRON przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;

8) gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,
lub
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu;

9) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem;

10) kolegium – należy przez to rozumieć kolegium utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);

11) kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie nr 2) – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;

12) kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (Obszar C Zadanie nr 4) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

13) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;
14) nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

15) oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;

16) osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

17) osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);

18) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca;

19) poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

20) poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

21) półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki;

22) protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

23) przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

24) przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;

25) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta,

26) szkole policealnej– należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);
27) szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
28) urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;
29) wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
– w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,
− wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności,

30) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 704, z późn. zm.),
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),
e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

31) zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Dokumenty do pobrania:
1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku ...
2. WNIOSEK „O” – część A MODUŁ I (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013 z dnia 16.04.2013r. Kierownika PCPR w Parczewie ...
3. WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 z dnia 16.04.2013r. Kierownika PCPR w Parczewie ...
4. Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 1 ...
5. Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2 ...
6. Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2 ...
7. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2 ...
8. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3 ...
9. Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4 ...
10. Moduł I/Obszar D ...
11. Moduł II ...
12. Zaświadczenie, MODUŁ II ...
13. Zaświadczenie lekarskie MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1 ...
14. Zaświadczenie lekarskie MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1 ...
15. Oświadczenie o wysokości dochodów ...
16. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON ...
17. Oświadczenie wnioskodawcy ...

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie


 1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych (więcej)
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych (więcej)
 3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (więcej)
 4. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (więcej)
 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (więcej)
 6. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (więcej)
 7. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego (więcej) 

Zasady udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych PFRON w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (czytaj więcej)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  (Dz. U. 2001 r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240),
 5. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przyjętego uchwałą Nr XXXI/177/2009
  Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 czerwca 2009 r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizuje zadania własne powiatu
    i zlecone przez administratcję rządową wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
  (Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),


Copyright © 2004 MontZbi -