logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Działania proj.   
 Galeria
Aktualności     


 

DLACZEGO POWSTAŁ PROJEKT
"LEPSZY START W DOROSŁE ŻYCIE"

Projekt "Lepszy start w dorosłe życie" to projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008 - 2013

Powiat Parczewski to teren rolniczy, peryferyjnie położony, o niskim stopniu uprzemysłowienia, ograniczonym rynku pracy. Głównymi problemami są: niski standard życia, ograniczone perspektywy rozwoju edukacyjnego, społecznego i zawodowego dla osób młodych, w wieku aktywności zawodowej, trudności W znalezieniu zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Problemy te dotykają szczególnie osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji osobistej spowodowanej sieroctwem lub patologią w rodzinie bądź niepełnosprawnością.

Projekt "Lepszy start w dorosłe życie" powstał aby wesprzeć w rozwoju i pomóc w usamodzielnieniu się życiowym osobom z Powiatu Parczewskiego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


CELE PROJEKTU

Cel ogólny projektu
"Lepszy start w dorosłe życie"
2008 - 2013


Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z Powiatu Parczewskiego


Cele szczegółowe projektu
"Lepszy start w dorosłe życie"
2008 - 2013


- Podniesienie poziomu aktywności społecznej;
- Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
- Zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie;
- Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i osamotnienia w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnicy projektu
"Lepszy start w dorosłe życie"
2008 - 2013

Uczestnikami projektu są osoby z Powiatu Parczewskiego korzystające z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, w tym:

- osoby usamodzielniające się w wieku 18 - 25 lat, z rodzin zastępczych i placówek
   opiekuńczo - wychowawczych;
- określone osoby niepełnosprawne;
- dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-18 lat.


ZESPÓŁ PROJEKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie po raz trzeci bierze udział w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013. Struktura projektu ma charakter zespołowy oraz zapewnia równościowy sposób zarządzania projektem, ponieważ organizacja pracy zespołu projektowego uwzględnia elastyczne formy pracy i wspiera godzenie życia rodzinnego i zawodowego osób zaangażowanych w realizację projektu.


OSOBY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

- Koordynator projektu;
- Asystent Koordynatora;
- Księgowa projektu;
- Pracownik socjalny;
- Pracownik ds. osób niepełnosprawnych;
- Doradca zawodowy;
- Psycholog.


KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:

Koordynator projektu
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax. (83) 355 15 80
pcpr@parczew.pl
Copyright © 2004 MontZbi -