logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

Samodzielne stanowisko inspektora
ds. rodzin zastępczych

    Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jest sprawowanie opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej. Umożliwienie tymże dzieciom oraz rodzicom zastępczym przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 

  

tel. (83) 355 15 80

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
  
    Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Ponadto sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem przypadków gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  
Rodziny zastępcze dzielą się na:
 1. spokrewnione z dzieckiem;
 2. niespokrewnione z dzieckiem;
 3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
  - wielodzietne, specjalistyczne,
  - o charakterze pogotowia rodzinnego.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
 • odpowiednie warunki bytowe;
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przy tym osoby te muszą spełniać wiele warunków. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są kierowani na szkolenie. W tutejszym Centrum ogółem liczba rodzin zastępczych wynosi 33 w tym 6 rodzin niespokrewnionych a 27 spokrewnionych. Osób które powychodziły z rodzin zastępczych a w dalszym ciągu kontynuują naukę jest 17.


Copyright © 2004 MontZbi -