logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
        O nas
         Struktura org.
 Proj. systemowy
Aktualności     

Caritas Diecezji Siedleckiej
Punkt Interwencji Kryzysowej w Parczewie

ul. Kościelna 53 budynek “starej plebani“ tel./fax (083) 354-21-27


Punkt Interwencji Kryzysowej

"Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej
i nienaruszalności godności"


Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Celem Punktu Interwericji Kryzysowej jest niesienie podstawowej, intensywnej pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy, polegającej głównie na szybkim udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i trudnościami oraz motywacji do pozytywnych zmian.
 

  

dscf02.jpg

Pomoc ta głównie polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, powrocie do normalnego życia i podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Podstawowymi formami pomocy są porady specjalistyczne zwłaszcza psychologiczne i prawne oraz hotelowe dla ofiar przemocy i ich rodzin (przede wszystkim matek i dzieci).

Punkt Interwencji Kryzysowej w Parczewie realizuje w/w zadania poprzez prowadzenie:
• punktu informacyjno - konsultacyjnego w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10 - 12; tel. dyżurny w godzinach konsultacji (083) 354 -21-27 W godzinach tych prowadzone jest poradnictwo: psychologiczne (czwartek)- prawne (środa od 15.00 do 17.00)- rodzinne,

• hotelu zapewniającego schronienie osobie, czy rodzinie na czas kryzysu -całodobowo max. 10 miejsc (pobyt do 6 tygodni). Koszty pobytu osoby w hotelu Punktu Interwencji Kryzysowej ponoszą Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej lub zainteresowana osoba, jeżeli nie podlega świadczeniom pomocy społecznej,

• placówki wsparcia dziennego (otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 -17.00), z której mogą korzystać osoby:dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej z terenu całego powiatu. Mogą napić się tu ciepłej herbaty, zjeść podwieczorek, porozmawiać, spędzić wolny czas, odrobić lekcje.

Osoby zgłaszające się do Punktu Interwencji Kryzysowej mogą liczyć na całkowitą anonimowość i dyskrecję, gdyż kierujemy się zasadami poszanowania godności osobistej.

Działalność punktu nie ogranicza się tylko do pomocy ofiarom przemocy domowej, ale także jest to praca ze sprawcami przemocy, osobami w kryzysie oraz z rodzinami dysfunkcyjnymi. Ważną dla nas sprawą jest integracja rodziny i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Punkt Interwencji Kryzysowej dysponuje także danymi o placówkach, instytucjach i osobach, gdzie można otrzymać specjalistyczną pomoc.

Copyright © 2004 MontZbi -