logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     

 

 


Rehabilitacja społeczna
osób niepełnosprawnych

  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Jednym z zadań powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jest rehabilitacja społeczna. Głównym jej celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Wszystkie zadania – z zakresu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są realizowane na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 214, poz. 1407. z późn. zm), oraz- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu , które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r., Nr 96 poz. 861 z późn. zm.)
Osoba niepełnosprawna – to osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub orzeczenie równoważne (dawna I, II lub III grupa inwalidzka), oraz orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Rehabilitacja społeczna odbywa się głównie przez:
- dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji.

Ponadto do zadań działu do spraw rehabilitacji społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie należy:

- współudział w opracowywaniu i realizacji, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
- realizacja programów i projektów wynikających z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzenie aktywnej integracji na rzecz osób niepełnosprawnych,
- informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im ulgach i uprawnieniach, przygotowanie wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacja i nadzór projektu współfinansowanego ze środków unijnych,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie dotyczącym udziału w projekcie osób niepełnosprawnych,
- udzielanie informacji i porad dla beneficjentów programu.

Warsztatach Terapii Zajęciowej


  Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 Uczestnictwo w Warsztacie to codzienny pobyt uczestników w grupie, pod kierunkiem instruktorów i innych specjalistów, połączony z zajęciami z zastosowaniem technik terapii zajęciowej.
  Uczestnicy zdobywają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznej sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia a także inne podmioty. Ich tworzenie oraz działalność finansuje PFRON oraz powiat:
- dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON w wysokości 90%,
- środki własne powiatu w wysokości 10%.

  W Powiecie Parczewskim funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony w 2005r. przez Caritas Diecezji Siedleckiej. W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej. Zajęcia warsztatu odbywają się przez 11 miesięcy w roku, miesiąc sierpień jest miesiącem urlopu.
Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji dostosowanym do jego potrzeb i możliwości. Nie rzadziej, niż co 3 lata ocenia się uczestnictwo każdego z uczestników Warsztatu i jego postępy w rehabilitacji.
Copyright © 2004 MontZbi -