logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     









Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych
 
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych udzielane są na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dz. U. 2002 rok, Nr 96 poz. 861 z późn.zm.)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoznacznego*,
2. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
3. wypełniony wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
4. udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
5. poświadczenie zameldowania wnioskodawcy wrz ze wszystkimi osobami zamieszkującymi wspólnie z wnioskodawcą
6. zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
7. dokumenty  potwierdzające dochód wymieniony we wniosku  postanowienie  Sądu  o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia**.

Podstawę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez Powiat Parczewski z osobą niepełnosprawną.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej likwidacji barier (kosztorys inwestorski i szkice mieszkania przed i po adaptacji) pokrywa w całości osoba ubiegająca się o dofinansowanie.

Miejsce złożenia wniosku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Szpitalna 2a, pokój Nr 1

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie ze środków z PFRON dolikwidacji barier arhitektonicznych


*Orzeczenia równoważne
Ustawa uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5) oraz orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności (art. 62).


Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

• częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r . o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:
• I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

** przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).


Wnioski dotyczące dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010r. nr 214 poz. 1407 z późn.zm.)

2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 rok, Nr 96 poz. 861 z późn.zm.).

3. Uchwałą Nr 99/231/2009 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrz3bami osób niepełnosprawnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Opracowała:

Kamila Lisowska
Inspektor ds. osób niepełnosprawnych



Copyright © 2004 MontZbi -