logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     Dofinansowanie do likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych udzielane jest na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dz. U. 2002 rok, Nr 96 poz. 861 z późn.zm.)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne,
2. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
3. wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
4. zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności posiadania i użytkowania wnioskowanego sprzętu,
5. postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
6. dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku o dofinansowanie wycena wnioskowanego sprzętu

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce złożenia wniosku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Szpitalna 2a, pokój Nr 1

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie ze środków z PFRON dolikwidacji barier w komunikowaniu sie i technicznych


Wnioski dotyczące dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010r. nr 214 poz. 1407 z późn.zm.)

2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 rok, Nr 96 poz. 861 z późn.zm.).

3. Uchwałą Nr 99/231/2009 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrz3bami osób niepełnosprawnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Opracowała:

Kamila Lisowska
Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Copyright © 2004 MontZbi -