logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     


Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010r. nr 214 poz. 1407 z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dz. U. 2002 rok, Nr 96 poz. 861 z późn.zm.)

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
- aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące /
- statut,
- udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
- udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
- sposób reprezentacji ( pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy ),

w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Powiat Parczewski z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Szpitalna 2a, pokój Nr 1

Terminy składania dokumentów:
Do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji


Opracowała:

Kamila Lisowska
Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Copyright © 2004 MontZbi -