logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     


Dofinansowanie do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:


100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit,

Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania powinna złożyć niezbędne dokumenty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przy ul. Szpitalna 2a. W celu otrzymania dofinansowania, należy złożyć do PCPR osobiście lub za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych


Załączniki do wniosku:

I.
- Faktura VAT (zapłacona gotówką) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
- kopia potwierdzonego przez NFZ zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (sklep, apteka) realizującego zlecenie,
    lub
- oferta (faktura proforma) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
- kopia zlecenia potwierdzonego przez NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (apteka, sklep) realizującego zlecenie.

ADRESY NFZ:
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12c
tel (083) 344 93 00 ;
20-124 Lublin ul. Szkolna 16
tel. (081) 53 105 00 ;

II.
– Kopia orzeczenia lub kopia z treści orzeczenia,
o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
II.
- Dokument potwierdzający dochód wnioskodawcy
i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za kwartał (kalendarzowy) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (nakaz podatkowy, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, odcinki renty, emerytury lub decyzja o waloryzacji).

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON. Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnie gospodarujących.


Opracowała
Katarzyna Kondraciuk
Referent ds. osób niepełnosprawnych
Copyright © 2004 MontZbi -