logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:

-dokument potwierdzający dochód wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za kwartał (kalendarzowy) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (nakaz podatkowy, zaświadczenie z zakładu pracy, 3 odcinki renty, emerytury lub decyzja o waloryzacji.
-fakturę pro-forma potwierdzającą przewidywany koszt realizacji zadania;
-pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są przyjmowane przez cały rok, a refundacja dofinansowania wypłacana jest w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, Wnioskodawca lub Pełnomocnik zawiera umowę z Powiatem Parczewskim, reprezentowanym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, określającą w szczególności:

1. kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
2. sposób przekazania dofinansowania,
3. termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzęt rehabilitacyjnego


Opracowała

Katarzyna Kondraciuk
Referent ds. osób niepełnosprawnych
Copyright © 2004 MontZbi -