logo.gif (3154 bytes)    nap_pcpr.gif (10433 bytes)
   Strona główna
    O projekcie
       Cel projektu 
       Galeria
    Kontakt     Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  
21-200 Parczew
ul. Szpitalna 2A
tel./fax (83) 355 15 80
Email: pcpr@parczew.pl

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego jest udzielane na podstawie art. 10d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn.zm.)

Zgodnie z ustawą turnus jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Turnus rehabilitacyjny dofinansowywany jest ze środków PFRON wyłącznie na terenie kraju. Turnus nie może trwać krócej niż 14 dni.
Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników (np. w ramach tzw. prewencji rentowej).

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się:
a) osoby niepełnosprawne, które zostały skierowane na turnus przez lekarza,
b) osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Wypełniamy druk:
"Wniosek o przyznanie dofinansowania na turnus rehabilitacyjny " i składamy go wraz z następującymi załącznikami:

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
b) wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem o sytuacji dochodowej,
c) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wysokość dofinansowania wynosi:
1) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,
2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Pobierz:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Opracowała
Katarzyna Kondraciuk
Referent ds. osób niepełnosprawnych
Copyright © 2004 MontZbi -